Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 8

8/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 16.3 La validesa dels acords de la Comissió Executiva requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, tret de la proposta del Pla director que requereix el vot favorable de tres quartes parts dels membres presents. Article 17 Convocatòria de les sessions del Consell Rector i de la Comissió Executiva 17.1 Les convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats de govern s’han de notificar amb un mínim de cinc dies d’antelació i han d’incloure l’ordre del dia de la sessió amb tots els punts que hagin fixat la Presidència i les vicepresidències i amb tota la documentació necessària per desenvolupar la sessió. 17.2 No obstant això, amb dos dies d’antelació els membres de l’òrgan col·legiat poden proposar incloure altres punts en l’ordre del dia. 17.3 Excepcionalment i en casos justificats es poden convocar sessions amb caràcter urgent sense complir l’antelació mínima que estableix l’apartat 1, en cas d’urgència apreciada per la Presidència, la qual cosa ha de constar en la convocatòria. 17.4 Els òrgans de govern es poden reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres. En aquests casos és ne