Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 7

7/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 La Comissió Executiva està integrada pels membres següents: a) La Presidència, que és exercida per la Presidència del Consorci o la persona en qui delegui. b) La Vicepresidència, que és exercida per la Vicepresidència Primera del Consorci o la persona en qui delegui. c) Vocalies: un màxim de sis vocals designats pel Consell Rector a proposta de l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Els vocals són designats en proporció a la contribució econòmica que faci cada entitat consorciada d’acord amb el que s’estableixi en el Pla director quadriennal. En tot cas, s’ha de respectar la proporcionalitat que té cada una de les entitats consorciades en el Consell Rector. d) El o la gerent i la persona titular de la Direcció del Consorci, amb veu i sense vot. e) Secretaria: correspon a la Secretaria del Consorci, amb veu i sense vot. Article 15 Funcions de la Comissió Executiva 15.1 La Comissió Executiva té les atribucions següents: a) Proposar al Consell Rector el Pla director, que ha d’elaborar la Gerència. b) Formular els comptes per tal que siguin auditats i sotmetre’ls al Consell Rector per a la seva aprovació. c) La contractació d’obres, serveis i subministraments quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o suposin una despesa pluriennal superior als 4 anys. d) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions que superin el 10% dels recursos ordinaris. e) Aprovar els convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades. f) Aprovar la disposició i alienació dels béns propis i dels drets del Consorci i la seva transacció, que no superin el 15% dels recursos ordinaris del Pressupost. g) Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, sens perjudici del fet que s’ha de sotmetre a l’autorització dels òrgans competents de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Administració de la Generalitat. h) Aprovar els projectes d'obres del Consorci. i) Aprovar inicialment la plantilla de personal, la relació dels llocs de treball i l’organigrama fins al nivell de les direccions i elevar-les a l’aprovació del Consell Rector. j) Acceptar donacions, aportacions, herències i llegats fets a favor del Consorci. k) Les altres que rebi en delegació o qualsevol altra no expressament atribuïda a altre òrgan de govern del Consorci. 15.2 La Comissió Executiva pot delegar en la Gerència tot el que consideri oportú. No obstant això, en cap cas són delegables les atribucions dels apartats a), b), c), d), e) i i) de l’apartat anterior. 15.3 En casos d’urgència la Comissió Executiva pot exercir les funcions del Consell Rector que s’assenyalen als apartats h) i i) de l’article 12 si bé el Consell Rector, a la primera sessió que celebri, l’ha de ratificar. Article 16 Règim de les sessions i adopció d’acords de la Comissió Executiva 16.1 La Comissió Executiva pot ser convocada amb caràcter ordinari un cop cada dos mesos i, amb caràcter extraordinari, sempre que la Presidència ho consideri adient, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la meitat dels seus membres de dret. 16.2 El quòrum per a la celebració vàlida de les sessions de la Comissió Executiva és de la meitat dels seus membres i cal que, en qualsevol cas, hi estiguin representades les dues administracions públiques fundadores. En cap cas es poden celebrar sessions sense l’assistència de la Presidència i la Secretaria o de les persones que les substitueixin. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007