Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 6

6/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 h) Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball i l’organigrama fins al nivell de les direccions, que ha d’ajustar-se a la normativa aplicable a les entitats locals en matèria de personal. L’expedient que aprovi o modifiqui la plantilla i la relació de llocs de treball ha de contenir informe preceptiu de la Gerència de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona. i) Aprovar el Pla director, a proposta de la Comissió Executiva. j) Aprovar el nomenament i el cessament del director o directora del Consorci, del o de la gerent del Consorci, del director o directora titular de l'OBC, del director o directora tècnic/a de l’OBC, del director o directora del Museu de la Música, del director o directora titular de la Banda Municipal de Barcelona i del director o directora tècnic de la Banda Municipal de Barcelona, a proposta conjunta de les entitats consorciades. k) Designar els membres de la Comissió Executiva, a proposta de les entitats consorciades, en nombre proporcional a les seves aportacions econòmiques al Consorci. l) Aprovar la programació de la temporada musical de l’Auditori, un cop consultat el Consell Assessor. m) Aprovar la disposició i alienació dels béns propis i els drets del Consorci i la seva transacció quan sigui superior al 15% dels recursos ordinaris del Pressupost. n) Aprovar la dissolució del Consorci. o) Nomenar i cessar els vocals del Consell Assessor previstos a l’apartat b.1 de l’article 19.3 i aprovar, si escau, les indemnitzacions per la seva assistència a les reunions de l’òrgan esmentat. p) Aprovar els reglaments de règim interior que desenvolupin aquests Estatuts. 12.2 El Consell Rector podrà delegar en la Comissió Executiva l’atribució recollida en la lletra p) de l’apartat anterior. Article 13 Règim de les sessions i adopció d’acords del Consell Rector 13.1 El Consell Rector es reuneix ordinàriament un cop cada semestre i, amb caràcter extraordinari, sempre que la Presidència ho consideri oportú, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la meitat dels seus membres de dret. 13.2 Les reunions se celebren, en primera convocatòria, quan hi concorren la meitat dels seus membres. En segona convocatòria, el quòrum és d’un terç dels membres, i és necessari, en qualsevol cas, que hi estiguin representades les dues administracions públiques fundadores. No es pot celebrar la sessió sense la presència de la Presidència i de la Secretaria o de les persones que les substitueixin. 13.3 Els acords del Consell Rector s’adopten, per regla general, per majoria simple dels membres presents a la reunió. En cas d’empat s’ha de repetir la votació i, si persisteix l’empat, decideix la Presidència o qui la substitueixi. 13.4 Els acords del Consell Rector que s’adopten per majoria de