Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 5

5/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 Composició del Consell Rector 10.1 El Consell Rector és l'òrgan superior de govern i administració del Consorci. L’integren els membres següents: a) Presidència: la Presidència del Consorci. b) Vicepresidències: les vicepresidències del Consorci. c) Vocalies: El Consell Re