Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 4

4/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 Capítol 2 Òrgans del Consorci Article 8 Òrgans de govern i de gestió 8.1 Són òrgans de govern i gestió del Consorci: a) Presidència. b) Vicepresidències (dues com a màxim). c) Consell Rector d) Comissió Executiva. e) Gerència. f) Direcció. 8.2 Mitjançant el reglament de règim interior, o per acord del Consell Rector, es poden crear i regular altres òrgans d'assessorament, informació o gestió. Article 9 Presidència i vicepresidències del Consorci 9.1 La Presidència del Consorci correspon a l’alcalde o alcaldessa de Barcelona o la persona que designi. Corresponen a la Presidència del Consorci les atribucions següents: a) Exercir la màxima representació del Consorci. b) Convocar, presidir i donar per finalitzades les reunions del Consell Rector i dirigir les deliberacions. c) Aprovar la liquidació del pressupost i donar-ne compte al Consell Rector. d) Signar l’acta de les reunions del Consell Rector i donar el vistiplau a les certificacions que en lliuri la Secretaria. e) Vetllar pel compliment dels acords i les resolucions dels altres òrgans de govern del Consorci. f) Exercir les accions judicials i administratives. g) El desenvolupament de totes les altres facultats que li delegui el Consell Rector. 9.2 La Vicepresidència Primera correspon a la persona titular del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya o persona que designi. 9.3 La Vicepresidència Segona és designada per l’alcalde o alcaldessa de Barcelona. Només es pot designar una Vicepresidència segona si la Presidència del Consorci és ocupada per una persona externa a l’Administració a què està adscrit el Consorci. 9.4 La Vicepresidència Primera i la Vicepresidència Segona, per aquest ordre, exerceixen les funcions pròpies de la Presidència en cas d’absència, malaltia o impossibilitat d’aquesta. 9.5 La Presidència pot delegar en la Gerència o en la Direcció la funció inclosa en la lletra f) de l’apartat 1. 9.6 Les funcions de representació es poden delegar a les vicepresidències i als altres membres del Consell Rector. Article 10 ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007