Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 3

3/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 Consorci, mitjançant les actuacions i gires de l’OBC, ha de difondre l’activitat musical catalana, tant pel que fa a directors o directores i intèrprets com a la totalitat del repertori. c) La gestió i promoció del patrimoni musical català a través, entre d’altres, del Museu de la Música i del Centre Robert Gerhard. d) La gestió i promoció de la Banda Municipal de Barcelona o d’altres formacions musicals, la gestió de les quals encarreguin al Consorci les entitats consorciades. e) La producció d’enregistraments en col·laboració, si escau, amb altres productors fonogràfics i la seva explotació comercial. f) La creació dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement i la difusió de la música, els compositors, els intèrprets, els instruments, a més d’altres temes relacionats amb la música i l’edifici de l’Auditori. g) I en general, l’organització, la promoció i producció de concerts i activitats musicals, els enregistraments i les produccions musicals i audiovisuals. 5.2 El Consorci ha d’establir, amb les entitats que l’integren, un Pla director de caràcter quadriennal. El Pla director ha d’incloure el projecte estratègic, el programa quadriennal d’activitats i les aportacions econòmiques de cadascuna de les entitats consorciades. El Consorci i els òrgans competents de les entitats consorciades han d’aprovar el Pla director. El Pla director ha de preveure una Comissió de Seguiment. La composició i les seves funcions s’han de regular en el mateix Pla director. Article 6 Potestats del Consorci El Consorci té les potestats següents: a) La reglamentària, en relació amb els serveis prestats. b) La d’autoorganització, en el marc dels presents Estatuts. c) La tributària, referida a l’establiment de taxes. d) La financera, en relació amb l’establiment de preus públics i amb l’aprovació dels pressupostos i l’apel·lació al crèdit en els termes fixats a les lleis. e) La de planificació i programació. f) La d’execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns del Consorci. g) La de revisió d’ofici dels seus actes i acords. h) Les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les entitats consorciades. Article 7 Atribucions del Consorci El Consorci, com a entitat pública amb personalitat jurídica pròpia, gaudeix de les atribucions inherents a aquesta condició, i les exerceix en el marc del que estableixen aquests Estatuts i les normes legals que li són d’aplicació. El Consorci assumeix particularment les atribucions següents: a) Contractar el personal, les obres, els serveis i els subministraments que siguin adients. b) Adquirir, posseir, disposar, arrendar i administrar tot tipus de béns mobles i immobles, com també gravarlos, hipotecar-los, constituir penyora o altres garanties. c) Acceptar llegats, herències, donacions o subvencions i ajuts, tant si provenen d’entitats públiques o privades com de persones privades. d) Exercir les accions judicials i administratives que calguin en defensa dels seus interessos. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007