Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 2

2/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 Annex ESTATUTS DEL CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA Capítol 1 Disposicions generals Article 1 Naturalesa i personalitat jurídica 1.1 El Consorci de L’Auditori i l'Orquestra (d’ara endavant, el Consorci) té caràcter local i és un ens de dret públic de caràcter associatiu i de naturalesa voluntària integrat per l'Ajuntament de Barcelona i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, com a entitats fundadores. 1.2 El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i plena capacitat d’obrar per complir les seves finalitats. El Consorci està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona. 1.3 El Consorci està sotmès al dret públic, a la normativa dels ens locals i a la que conforma el règim especial de Barcelona, a les disposicions d’aquests Estatuts i a la reglamentació interna dictada per al desenvolupament d’aquests. Article 2 Membres El nombre de membres del Consorci es pot ampliar amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre, que tinguin finalitats d’interès públic concurrents. L’admissió de nous membres i la seva representació als òrgans col·legiats de govern l’ha d’acordar el Consell Rector, per majoria de dos terços. Article 3 Durada El Consorci es constitueix per temps indefinit. Article 4 Domicili El Consorci té la seva seu a la ciutat de Barcelona, al carrer Lepant, 150. Article 5 Finalitats i Pla director 5.1 El Consorci té les finalitats següents: a) La gestió i promoció de l'Auditori, concebut com un complex de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb la música en col·laboració, si escau, amb altres entitats públiques o privades, estatals o estrangeres. b) La gestió i promoció de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC, d’ara endavant) en tots els seus aspectes, musical, administratiu i econòmic, per tal de fer realitat una orquestra simfònica d'alt nivell, capaç de fer arribar als ciutadans la creació musical simfònica del passat i la que es fa actualment, i contribuir així al desenvolupament de la sensibilitat de la població i a l’enriquiment de la vida cultural. El ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007