Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 10

10/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 Article 21 Pressupost i comptes anuals 21.1 El Consell Rector aprova anualment el pressupost del Consorci. 21.2 Les aportacions de les administracions consorciades es poden fer en concepte d’aportació ordinària o d’aportació de capital. 21.3 El Consorci se sotmet al règim de comptabilitat pública que estableixen la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics, i la normativa sobre la matèria de l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 21.4 Sense perjudici de les auditories externes a què es puguin sotmetre, els comptes anuals del Consorci es sotmetran en tot cas a una auditoria externa sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona. 21.5 El Consorci se sotmet al calendari municipal en els terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació de pressupost, així com per als requeriments d’informació comptable i financera, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. Article 22 Recursos econòmics i autoritzacions Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposa dels recursos següents: a) Aportacions dels ens consorciats. b) El producte dels serveis i activitats que el Consorci dugui a terme. c) Les subvencions públiques o privades. d) Els ingressos en concepte de lloguer a tercers de les sales i espais. e) Altres ingressos de dret públic o privat o aquells que li puguin correspondre d’acord amb les lleis. Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya per a: i. La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger. ii. Per a la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals. Article 23 Patrimoni 23.1 El Consorci posseeix un patrimoni vinculat a les seves finalitats específiques, que està integrat pels béns següents: a) Els béns que adquireixi el Consorci per qualsevol concepte. b) Els béns donats o cedits en propietat per les entitats públiques o privades que integren el Consorci. 23.2 El patrimoni del Consorci queda reflectit en l’inventari corresponent, que ha de revisar i aprovar anualment el Consell Rector. 23.3. El règim jurídic del patrimoni del Consorci i, en especial, el relatiu als béns de domini públic, és el que estableix la normativa de patrimoni dels ens locals. Capítol 4 Règim jurídic ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007