Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 11

11/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 Article 24 Règim jurídic 24.1 El Consorci es regeix per aquests Estatuts i pels seus reglaments de règim interior dictats per desenvolupar-los. 24.2 En els aspectes no previstos en aquests Estatuts, s’aplica la normativa que conforma el règim especial de Barcelona i la resta de normativa en matèria de règim local. La contractació es regeix per la legislació de contractes del sector públic. 24.3. Contra els actes administratius dels òrgans del Consorci es pot interposar recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic exceptuant els acords del Consell Rector que esgoten la via administrativa. Capítol 5 Personal Article 25 Personal 25.1 El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment de les seves finalitats i que estarà constituït per: a) Personal adscrit a les administracions participants, que s’integra en la plantilla del Consorci de la manera següent: el personal funcionari roman en la situació administrativa que li correspon en la seva administració d’origen, i el personal laboral ho fa mitjançant el mecanisme de successió d’empresa o el que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent. b) Personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària. 25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual. 25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació laboral, segons escaigui, i les altres normes convencionalment aplicables. 25.4 Les categories i les funcions del personal, i el nombre de persones que l'integren s’han de determinar en la plantilla, la relació de llocs de treball o altres instruments de gestió i planificació que s’aprovin, amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona. 25.5 La selecció del personal s’ha de fer mitjançant convocatòria pública d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, sens perjudici de les especialitats que resultin d’aplicació al personal directiu. Capítol 6 Modificació dels Estatuts, separació, dissolució i liquidació del Consorci Article 26 Modificació dels Estatuts La modificació d’aquests Estatuts requereix l’acord del Consell Rector del Consorci, adoptat per la majoria que preveu l’article 13.4, i la ratificació posterior de cadascuna de les administracions i entitats consorciades. Article 27 Separació del Consorci ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007