Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 12

12/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 27.1. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci, tret que la resta dels seus membres acordin la seva continuïtat i que segueixin pertanyent al Consorci, com a mínim, dues administracions, o dues entitats o organismes públics vinculats a més d’una Administració o que en depenguin. 27.2. Qualsevol de les entitats consorciades es pot separar del Consorci en qualsevol moment mitjançant un escrit que ho notifiqui al màxim òrgan de govern de l’entitat. 27.3 Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci s’aplicaran les regles següents: a) Es calcularà la quota de separació que correspon a qui exerciti el seu dret de separació, d’acord amb la participació que li hauria correspost en el saldo resultant del patrimoni net si hagués tingut lloc la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment serà el següent: Es considera quota de separació la que li hauria correspost en la liquidació. En defecte de determinació de la quota de liquidació es tindrà en compte, tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceixi el dret de separació al fons patrimonial del Consorci, com el finançament concedit cada any. Si el membre del Consorci que se separa no hagués fet aportacions perquè no està obligat a fer-ho, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, en el seu cas, hauria rebut durant el temps que ha format part del Consorci. El Consorci acordarà la forma i les condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de separació, en el supòsit en què aquesta resulti positiva, així com la forma i les condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és negativa. La separació efectiva del Consorci es produirà un cop determinada la quota de separació, en el supòsit en què aquesta resulti positiva, o un cop s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa. b) Si el Consorci estigués adscrit, d’acord amb el que preveu la Llei, a l’Administració que ha exercit el dret de separació, haurà d'acordar a quina de les restants administracions o entitats, o organismes públics vinculats a una administració, o que en depenen, que continuïn en el Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris que estableix la llei. 27.4. En el cas que alguna de les entitats consorciades vulgui exercir el dret de separació i això n’impliqui la dissolució automàtica perquè el Consorci està format únicament per dues entitats consorciades, per tal de salvaguardar la continuïtat de l’entitat, s’iniciaran, amb el corresponent acord previ per part de l’Administració d’adscripció, els tràmits per a la constitució d’un ens que assumeixi els fins del Consorci, o si escau, per a la incorporació a l’Ajuntament de Barcelona o a l’ens que es determini. Article 28 Dissolució 28.1 La dissolució del Consorci correspon acordar-la al Consell Rector per la majoria que preveu l’article 13.4. 28.2 La dissolució del Consorci l'han de ratificar l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 28.3 Amb l’acord de dissolució del Consorci s’extingeix la representació de tots els seus òrgans per subscriure nous contractes i contraure obligacions. 28.4 La dissolució del Consorci o la separació d’una de les administracions fundadores no comporta la desaparició de la responsabilitat subsidiària en relació amb els deutes contrets i el dèficit acumulat en el moment de la dissolució o separació. Article 29 Liquidació del Consorci 29.1 La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas, serà causa de dissolució que els fins estatutaris del Consorci hagin estat acomplerts. 29.2 El màxim òrgan de govern del Consorci, en adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un liquidador. A falta d’aquest acord, el liquidador serà la Gerència del Consorci. 29.3 El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspon a cada membre del Consorci d’acord amb la participació que li pertoqui en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007