Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 13

13/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 que el criteri de repartiment tindrà en consideració tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al seu fons patrimonial com el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no hagués fet aportacions perquè no està obligat a fer-ho, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que hauria rebut durant el temps que ha estat membre del Consorci. 29.4 El Consorci acordarà la forma i les condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en el supòsit en què aquesta resulti positiva. 29.5 Les entitats consorciades poden acordar per unanimitat del Consell Rector la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida. Disposició transitòria primera.- Composició del Consell Rector En el moment en què entrin en vigor aquests Estatuts, a l’Ajuntament de Barcelona li corresponen 7 vocals al Consell Rector i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya li'n corresponen 5. La composició del Consell Rector es completa amb la Presidència i les vicepresidències d’acord amb els articles 9 i 10. La variació de les aportacions econòmiques efectuades per les administracions consorciades comporta la modificació del nombre de vocals ]YH\