Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 14

1/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6929 - 6.8.2015 CVE-DOGC-A-15216086-2015 DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE CULTURA ACORD GOV/133/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de determinats consorcis participats per l'Administració de la Generalitat a través del Departament de Cultura. L’Administració de la Generalitat a través del Departament de Cultura forma part de diversos consorcis, com són l’Institut Ramon Llull, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Consorci del Centre de Terminologia Termcat i el Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, per tal de dur a terme les seves finalitats a través d’aquests ens associatius en què s’integren altres administracions, entitats públiques i entitats privades sense ànim de lucre. Les darreres modificacions legals fan necessari modificar els estatuts d’aquests consorcis en un termini breu. En primer lloc, la Llei de l’Estat 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local afegeix la disposició addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per regular alguns aspectes dels consorcis. Aquesta disposició exigeix que els estatus de cada consorci han de determinar l’administració pública a què resten adscrits, d’acord amb els criteris que estableix el mateix precepte. A més, els consorcis han d’estar subjectes al règim pressupostari, comptable i de control de l’administració d’adscripció. Igualment el règim jurídic del personal al servei del consorci ha de ser el de l’Administració pública d’adscripció. La disposició addicional esmentada també estableix limitacions respecte al personal al servei dels consorcis, que han de procedir exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants. La disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013 disposa que els consorcis han d’adaptar els seus estatuts al que s’hi estableix en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor, el qual va finalitzar el 31 de desembre de 2014. Així mateix la Llei de l’Estat 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa regula, en la secció 2a del Capítol II, les causes i el procediment per a l’exercici del dret de separació d’un consorci, els efectes d’aquest exercici i la liquidació del consorci. L’article 15.2 d’aquesta llei estableix que els estatuts dels consorcis s’han d’adaptar al que s’hi disposa en el termini de sis mesos des que entrà en vigor, el qual finalitza el 18 de març de 2015. També cal afegir en els diferents estatuts les potestats que els consorcis poden exercir, ja que constitueix un dels elements mínims que han de contenir els seus estatuts, d’acord amb l’article 114.h de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Per tal d’avançar en la necessària implementació d’aquestes previsions, raons d’eficàcia i eficiència han fet recomanable presentar en un únic acord del Govern les modificacions estatutàries corresponents a un seguit de consorcis amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya en què s’integra el Departament de Cultura, per tal de palesar, expressament, la seva adscripció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el règim pressupostari, comptable, de control i del personal que es deriva d’aquest fet, així com la resta d’adaptacions legals que s’han d’introduir. Finalment, també s’han incorporat en aquest Acord unes modificacions puntuals dels Estatuts del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, aprovats per l’Acord GOV/64/2015, de 5 de maig, per establir que són indelegables la majoria de les funcions del Consell Rector, tret d’aquelles que pot exercir la Comissió Executiva en casos d’urgència. Aquest Consorci té caràcter local i és integrat per l’Ajuntament de Barcelona, a què està adscrit, i l’Administració de la Generalitat. Atès el que disposa l’article 115 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 26.o de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; Vist l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, la modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Govern relatives a fundacions; Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, el Govern ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007