Enertec Tuulivoimakatsaus 2021 | Page 13

luoma . Keskeisimpiä kysymyksiä asiassa on se , voidaanko rahamäärällä käynnistää ja ohjata voimakkaasti energiasektorin investointeja uusiin teknologioihin riittävän nopealla tahdilla , hän lisää .
Tuulivoimainvestoinnit vahvassa myötätuulessa Jouni Järviluoma ja Kari Vilén toteavat , että energiateollisuus nähdään entistä merkittävämpänä eri teollisuuden alojen hiilineutraalisuuden mahdollistajana . Eri toimijat ovat arvioineet sähköistymisen olevan keskeinen keino päästöjen vähentämiseen , minkä on mahdollistanut merkittävästi laskenut uusiutuvan sähkön tuotantokustannus .
” Tuulivoima on keskiössä energiatransitiossa ja sen varaan lasketaan paljon sähkön arvioidun kysynnän kasvun kattamiseksi . Tuulivoimahankkeita on jo tällä hetkellä eri kehitysvaiheissa yli 20 000 MW : n edestä , mikä vastaa varovaisenkin arvion mukaan reilusti yli 60 TWh : n vuotuista tuotantomäärää ”, summaa Kari Vilén .
Vilénin mukaan Suomi näyttäytyy tällä hetkellä houkuttelevana investointikohteena , jossa on suotuisat investointiolosuhteet . ” Tämän mahdollistavat mm . vahva ja toimiva sähköverkko , yhtenäinen hinta-alue ja laaja hankkeiden kehitysportfolio ”, hän toteaa .
Tuulivoiman merkittävä lisääntyminen ja tuotannon vaihtelevuus tuovat myös haasteita . Sähköjärjestelmä tarvitsee rinnalleen nopeasti säätävää tuotantoa , kysynnän joustoa sekä energian varastointia , mitkä vaativat myös merkittäviä investointeja pidemmällä aikavälillä .
KUVA : JARKKO FINNILÄ , CARELIN OY
SEB : n rahoittama Gigawatti Oy : n Simo Sarvisuon tuulivoimapuisto , johon rakentuu 27 kappaletta 5,6 MW turbiineita .
Tuulivoiman toimijakenttä laajenee – rahoitusrakenteet monipuolistuvat Suomessa Mankala-periaatteella toimivat yhtiöt ovat olleet avainroolissa tuulivoimatuotannon ensimmäisellä merkittävällä vuosikymmenellä . Tämä on mahdollistanut useiden eri toimijoiden ( pääasiassa paikallisten energiayhtiöiden ) resurssien yhdistämisen ja suurempien hankkeiden toteuttamisen .
” Mankala-malli on todettu jo vuosikymmenien ajan tehokkaaksi rakenteeksi , joka mahdollistaa myös tehokkaan rahoitusrakenteen ”, Vilén toteaa .
Vilén lisää , että viime vuosina erilaiset sijoittajat ovat tulleet voimalla tuulivoimamarkkinaan . Tällaiset hankkeet rahoitetaan tyypillisesti projektirahoituksena , jossa erityisesti sähkön pitkäaikaiset ostosopimukset ovat tärkeä osa rahoitettavuutta .
” Hankkeiden kasvamisen myötä on nähtävissä , että erilaiset toimijat lisäävät yhteistyötään . Tällöin pystytään muun muassa laajentamaan pääomapohjaa ja toisaalta hyödyntämään myös sähkön hankintatarpeen omaavia vastapuolia , hankekehitys- sekä operointiosaamista ja siten vahvistaa rakennetta myös rahoitettavuuden suhteen ”, Vilén pohtii .
Kari Vilén työskentelee SEB : n energia-asiakkaiden rahoitusratkaisujen parissa .
Tuulivoiman merkitys energiatransitiossa korostuu entisestään Kun puhutaan sähköistymisestä , ei voi sivuuttaa vetyä ja sen ympärille rakentuvaa arvoketjua , Vilén huomauttaa .
” Tämä lisää osaltaan myös muuttujia rahoitettavuuden suhteen ja vaatii uutta lähestymistapaa hankkeiden arviointiin sekä kumppaneiksi sopivia osapuolia , niin vedyn tuotannon kuin kysynnän ja infrastruktuurin osalta ”, Vilén toteaa .
” Vedyssä piilee suuri potentiaali Suomelle , jonka tuotannossa ja mahdollisessa viennissä tuulivoimalla on äärimmäisen merkittävä rooli ”, lisää Jouni Järviluoma .
Samanaikaisesti on selvää , että nämä rakenteet vaativat myös rahoittajilta uusia ratkaisuja , joita SEB pyrkii kehittämään aktiivisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa , kaksikko täsmentää . n
2021 tuulivoimakatsaus enertec 13