DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 88

Žrtve lakomislenosti Sve češće nailazimo na vesti koje govore o „kidnapovanju“ ili krađi nazi- va domena, što može da ima ozbiljan uticaj na internet prisustvo kompani- ja ili pojedinaca. Posledice ovakvih na- pada, kada napadač preuzme kontro- lu ili menja podatke o registrovanom domenu, su nesagledive i uglavnom povlače gubitak svake kontrole nad onim što je do tog momenta bilo u va- šem vlasništvu. Najčešće mete napada su dome- ni koji pripadaju globano poznatim kompanijama (Google, Facebook, Amazon…), ali i drugi domeni koji napadaču mogu doneti neku korist. Promena podataka o domenu i preu- smeravanje korisnika banke ili finan- Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA sijske institucije napadaču može da omogući krađu kredencijala kori- snika i pristup njihovim računima. Napadačima je takođe zanimljivo o- nesposobljavanje ili preusmerava- nje domena konkurentskih kompani- ja koje uspešno posluju na internetu, kao i političkih organizacija ili vlada. Ipak, napadači ne biraju samo važne domene kao mete napada, već koriste i svaku mogućnost da pokažu svoje „hakersko umeće” ili da plasiraju po- litičku ili versku poruku. Na sajtu RNIDS-a se mogu pronaći detaljne informacije o načinu kako da zaštitite i obezbedite svoj domen, a mi prenosimo najvažnije delove koji se odnose na ovaj, u savre- menom poslovanju sve izraženiji, problem. Siguran režim (Secure Mode) Najčešći način „kidnapovanja“ do- mena je promena parametara dome- na i preusmeravanje korisnika na inter- net lokaciju koju kontroliše napadač. Ovo je moguće uraditi na mnogo na- čina, ali je jedan od najšešćih preuzi- manje naloga korisnika domena kod ovlašćenog registra kod kog je napa- dnuti domen registrovan (upotreba lo- zinke koju je lako pogoditi ili neade- kvatna zaštita sistema). RNIDS je iz tog razloga implemen- tirao mogućnost prebacivanja naziva domena u „Siguran režim“ koji za svaku promenu kritičnog podatka o domenu (promena DNS servera, uključivanje punog prikaza podataka u WHOIS-u,