DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 89

izmena podataka o administrativnom kontaku…) zahteva potvrdu admini- strativnog kontakta za domen. Kada se inicira neka od zaštićenih promena za domen za koji je aktiviran „Siguran režim“, na adresu e-pošte administrativnog kontakta za dati domen se šalje elektronska poruka koja sadrži inicirane promene, kao i link sa vremenski ograničenim kodom za verifikaciju promene. Zahtevana promena će biti realizovana u sistemu RNIDS-a tek nakon potvrde admini- strativnog kontakta klikom na verifika- cioni link (u predviđenom roku), čime se verifikacioni kod prosleđuje sistemu za registraciju naziva domena. Iako „Siguran režim“ ne garantu- je 100% zaštitu, zbog mogućnosti da nalog e-pošte administrativnog kon- takta bude kompromitovan, ipak on značajno otežava uspešnu realizaci- ju napada i čini ga skoro nemogućim ukoliko su ispoštovana pravila za zaštitu naloga e-pošte. Takođe, ovaj vid zaštite domena omogućava veo- ma brze izmene zaštićenih podataka, bez angažovanja ovlašćenog registra ili RNIDS-a. Zaključavanje na strani klijenta (Client Side Lock) Ova vrsta obezbeđivanja domena je poznata i kao zaključavanje na stra- ni ovlašćenog registra (Registrar Lock) i podrazumeva zabranu svih izmena nad domenom koji se nalazi u ovom statusu, osim produženja registracije. Ovaj vid zaštite domena obezbeđuje visok stepen zaštite, ali zavisi i od na- čina implementacije na strani ovla- šćenog registra. Ukoliko ovlašćeni re- gistar omogućava otključavanje ova- ko zaštićenih domena kroz svoj portal, bez dodatnih mera zaštite (upotreba „jake“ lozinke, dvostepenu auten- tikaciju i SSL enkripciju), nalog ko- risnika može lako biti kompromito- van, a samim tim omogućeno i ot- ključavanje domena od strane na- padača. Kao i u slučaju sigurnog režima, i ovaj vid zaključavanja domena obezbeđuje dovoljan vid zaštite za većinu naziva domena, a mogućnost zloupotrebe skoro da ne postoji uko- liko ovlašćeni registar pruža ade- kvatan vid zaštite kroz bezbedan pri- stup portalu ili zabranjuje mogućnost automatskog otključavanja domena bez dodatne provere. Zaključavanje na strani Registra (Registry Lock) Imajući u vidu najbolju praksu regi- stara internet domena najvišeg nivoa, RNIDS je implementirao i najviši bez- bednosni nivo – zaključavanje nazi- va domena na nivou Registra. Ovaj vid zaštite domena uvodi dodatni nivo provere za otključavanje ovako zaštićenih domena i vršenje izmena nad njima. To praktično znači da sva- ki zahtev za izmenama nad domeni- ma za koje je aktivirano zaključavanje na nivou Registra podrazumeva ručnu proveru autentičnosti zahteva, što praktično eliminiše mogućnost zlou- potrebe i „krađe“ domena. Svi oni koji su zainteresovani za ovakav vid zaštite naziva svog inter- net domena, a samim tim i svog in- ternet identiteta, treba da se obrate svom ovlašćenom registru, a lista svih njih je dostupna na adresi domen.rs/ registri. Detaljno uputstvo i procedu- ru za iniciranje i primenu trećeg nivoa zaštite domena naći ćete na adresi domen.rs/kako-da-zastitite-svoj-inter- net-domen. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA