DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 87

utkani naši napori, nadanja i želje da pošteno radimo, živimo od svog rada, znanja i poslovnih veština. No, da cela stvar ne bude tako lepa i jedno- stavna, od sada pa doveka, staraće se ljudi koji dolaze iz mračnih dubina naše stvarnosti. Ova ambivalentnost digitalnog života ne dozvoljava nam da se opustimo. Registrovanjem do- mena i postavljanjem sajta sa po- dacima o tome šta radimo, čime se bavimo, ko smo i šta smo, nismo je- dnom za svagda završili posao. To je samo početak mukotrpne trke sa preponama ka ostvarivanju cilja zbog koga smo i započeli svoj biznis. Jer, razvoj tehnologije doveo je i do ši- renja sajber kriminala koji ima sasvim drugačije namere i oblike. Postoji mnoštvo oblika sajber kri- minala, a jedan od ozbiljnih je preu- zmanje kontrole ili menjanje podata- ka o registrovanom domenu, što iza- ziva nedostupnost internet servisa ili preusmeravanje korisnika ka servisi- ma koje kontroliše napadač. Posledice ovakvih sajber napada po komapani- je mogu da budu veoma ozbiljne – od finansijskih ili gubitka poverljivih po- slovnih podataka do gubitka reputaci- je i poverenja korisnika. Veruje se da su hakeri uvek korak i- spred onih koji su zaduženi za bezbed- nost sistema i podataka. Međutim, to nije pravilo. Postoje i izuzeci kao što je to RNIDS, u ovom trenutku jedini regi- star internet domena najvišeg nivoa, koji korisnicima nacionalnih dome- na pruža nekoliko nivoa zaštite na- ziva domena. Od Siguranog režima (Secure Mode), Zaključavanja na strani klijenta (ClientSide Lock) do Zaključavanja na strani registra (Registry Lock). RNIDS je ove opcije implemen- tirao u sistem za registraciju nazi- va domena RSreg 2.0 i one su dostupne svima preko ovlašćenih registara. Ono što je u celoj ovoj pri- či najvažnje je to što ova sigurno- sna rešenja onemogućavaju zloupo- trebe od strane sajber kriminalaca za- ključavanjem kritičnih operacija nad zaštićenim nazivima domena. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA