DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 98

kratkog vremena odziva i defini- sanog vremena osposobljava- nja sistema kako bi se svi eventu- alni funkcionalni otkazi rešavali u najkraćem mogućem roku. Da bi se zadovoljile ove specifične potrebe tržišta neophodan je jako visok nivo usko specijalizovanih zna- nja, kadrovsko-tehničkih kapacite- ta, specifičnih dijagnostičkih ala- ta i opreme, pažljivo odabran la- ger rezervnih delova visoke gustine i sve to centralizovano na jednom mestu. Ovo sve nije dovoljno bez adekvatne i sistematizovane baze znanja i dobro organizovane mreže servisne podrške. Čak i kada se razmišlja o održavanju u fazi planiranja, malo ko sagleda- va sveobuhvatnost ovog procesa, pa uopšteno vlada utisak da van same fabričke garancije nema potrebe za sistematičnim sagledavanjem uloge održavanja kao uslova bezbednog i kontinuiranog poslovanja, bez jasne svesti da je sam data centar, kao i bilo koji drugi sistem, složen organizam e- lemenata u uzročno posledičnoj kore- laciji i da je sistem jak, pouzdan i sta- bilan onoliko koliko je jaka njegova najslabija i najmanja karika. Posebnu pažnju treba obratiti na održivost i opravdanost investicije u opremu visoke vrednosti i to čime pravdamo svoju investiciju ako kroz propisano i sveobuhvatno održavanje ne obezbedimo i njenu funkcional- nost, maksimalno iskorišćenje i dosti- zanje definisanog životnog veka. Veoma je važno da kroz: - različite modalitete ugovora o održavanju - jednu osobu/kompaniju za kontakt za različite tipove i brendove opreme - 24x7 kontakt za tehničku podr- šku i prijavu kvara Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA - daljinski nadzor i - hitne isporuke rezervnih delova i zamenskih uređaja obezbedite sebi: - fokus na osnovnu delatnost - maksimalnu dostupnost i pou- zdanost vaših usluga -optimizaciju troškova i Multi- vendor ugovore o održavanju - smanjenje vremena popravke kroz dostupnost originalnih i fabrički testiranih rezervnih delova - dostizanje maksimalnog živo- tnog veka i maksimalno iskorišćenje svoje investicije Najsigurnija investicija u vaš miran san ogleda se u tome da komple- tno održavanje poverite partneru vi- sokog nivoa servisnih kapaciteta sa širokom lepezom servisnih partner- stava, sa proverenom i kvalitetnom kadrovsko-tehničkom strukturom i resursima. Kompaniji koja vam može dati kompletnu uslugu za vaš data centar, ali i za svaki segment odvo- jeno, koji može, ali i ne mora, biti sastavni deo data centra i to od faze procenjivanja, planiranja, pro- jektovanja, realizacije, održavanja, nadzora, menadžmenta itd. Tada možete biti sigurni da ste obe- zbedili POUZDANOG SAVEZNIKA – PARTNERA, da ste obezbedili o- ptimalan a vrhunski paket servisnih usluga i najbolji odnos prema vašoj investiciji. Koristi od redovnog održavanja Koje su to koristi redovnih servisa i održavanja, naročito od strane serti- fikovanog servisnog partnera? - Kroz proaktivno održavanje obezbeđujete optimalne perfor- manse sistema uz minimalni zastoj i maksimiziranje životnog veka uređaja - Hitna intervencija na lokaciji osi- gurava da će eventualni problem biti detektovan i otklonjen u najkraćem mogućem roku - Tehnička podrška, daljinski na- dzor i sertifikovano servisno osoblje garantuju brzu reakciju radi rešava- nja problema pravovremeno i na efi- kasan način Pouzdanost i sigurnost sistema zavise od politike održavanja kao i od stručnosti zaposlenih. S druge