DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 97

S amo da se razumemo – ka- da kažemo „data centar “ ne mislimo samo na stotine kvadratnih metara popunjenih reko- vima i serverima, uređajima za be- sprekidno napajanje i klimama. Data centar može biti i jedna soba od par kvadrata u kojoj se nalaze jedan do dva reka koji kontrolišu proizvodnju rezervnih delova, deo procesa ili či- tavu proizvodnju jedne industrije. Rad, dostupnost usluga data cen- tra možemo posmatrati iz različitih perspektiva. IT menadžeru je bitno da ima što manje zastoja u radu, dok je prioritet rukovodioca održavanja da ima što manje alarma. Po sve- mu sudeći, postoje tri tipa korisnika o kojima možemo diskutovati: oni koji ne mogu sebi da dozvole prekid rada, oni koji imaju delimično stare instalacije (preko 20 godina) i oni čija oprema radi 24/7/365. Proaktivan pristup se ogleda u odabiru adekvatnog održavanja, prediktivnog ili preventivnog, kao i servisnih ugovora koji će to obe- zbediti. Ipak, proaktivan pristup tre- ba imati i u samoj kompaniji, putem treninga za zaposlene, definisanjem ciljeva i zadataka koji će odrediti ko, šta i kako se ponaša kada dođe do eventualnog problema i zastoja. Cifre koje bole U januaru 2016. godine Ponemon institut je objavio publikaciju sa te- mom Koštanja prekida u radu data centara nakon serije benčmark te- stiranja performansi data centara na globalnom nivou. Vraćamo se, da- kle, na početak ovog teksta. Sada već znate da jedan minut prekida rada data centra u proseku košta 8.851 dolar – i da je ta cifra za 38% veća u odnosu na istraživanje koje je sprovedeno 2013. godine. To znači da jedan prekid rada data cen- tra u proseku košta 740.000 dolara? Najveći izmereni trošak prekida rada jednog data centra košta 2,4 miliona dolara. Ovo su samo direktni finan- sijski troškovi zastoja. Ko može da izmeri nezadovoljstvo i gubitak ko- risnika, škart u proizvodnji? To boli još više. U svetlu ovih brojki moramo da pitamo koliko minuta vašeg po- slovanja vredi jedan Ugovor o re- dovnom održavanju. Koliko minuta vašeg poslovanja vredi pouzdanost vašeg data centra i sigurnost vaših poslovnih procesa? Zahtevi i izazovi Novi trendovi IT industrije dikti- raju da data centar treba posmatra- ti kao jednu celinu i neophodno je svih 24 sata konstantnog nadgle- danja i trenutno reagovanje na po- javu problema. Današnji data cen- tri su objekti koji u sebi sadrže opre- mu razne namene i raznih vendo- ra, pa nije lako organizovati njihovo održavanje. Naročito van garantnog roka. Naravno, cilj redovnog odr- žavanja nije samo sprečiti eventu- alni zastoj, već i omogućiti uštede, smanjiti troškove i povećati pove- renje i sigurnost krajnih korisnika u data centar kojim upravljate i koji upravlja vašim proizvodnim proce- sima. Svakim danom se u IT domenu ja- vlja sve više zahteva i izazova o ko- jima treba voditi računa u procesu planiranja, projektovanja i realizaci- je data centara. Sve složeniji zahtevi, kao što su neprekidna dostupnost usluga, pritisak zahteva za optimi- zacijom i funkcionisanjem na maksi- mumu raspoloživih kapaciteta, uštede i kontrola potrošnje, rastući troškovi prekida rada data centra, često dovedu do toga da se nedo- voljno ili nimalo pažnje u proce- su planiranja posveti jednom vrlo važnom elementu pouzdanosti data centra, a to je redovno, planirano održavanje. Šta se dobija proaktivnim odr- žavanjem? • Detaljno praćenje radnih para- metara uređaja • Detaljno praćenje uslova rada i parametara okoline • Termovizijska analiza • Grafički prikaz zabeleženih pa- rametara Nedovoljno posvećen pristup pre- ventivnom održavanju i proaktivnim servisima nametnuo je na tržištu potrebu za razvojem specifično una- pređenih – obogaćenih SLA usluga. Potreba se ogleda u nastojanju da se propusti napravljeni u inicijalnim faza- ma planiranja i odsustvu sistematičnog pristupa održavanju nakon instalacije i puštanja u rad opreme kompenzuju kroz vrlo visok nivo servisne podrške, konstantan nadzor, proaktivne i ko- rektivne servise, obezbeđenje vrlo Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA