DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 74

slepih, a više od 70% stanja slablje- nja vida se može izbeći. U Indiji je pomoću Microsoft AI modela spro- vedeno više od četvrt miliona ispiti- vanja na pacijentima, a sada ulaze u Vladine programe za skrining javnog zdravlja, bolnice i medicinske siste- me. Kompanija je najavila i širenje AI mreže za zdravstvo, sa fokusom na kardiologiju, u partnerstvu sa jednim od najvećih zdravstvenih sistema u Indiji, Apollo bolnicama. Zajedno će razvijati i primenjivati nove modele mašinskog učenja za merenje rizika od bolesti srca kod pacijenata, u nadi da se ova stanja opasna po život mogu sprečiti ili da njihov tok može da bude promenjen. Osnaživanje ljudi koji zdravstvenu zaštitu čine uspešnom Zdravstveni stručnjaci žele da pro- vode više vremena sa pacijentima - a manje na opterećujućim i dosa- dnim zadacima. Da bi olakšali ovu bo- lnu tačku, stručnjaci iz Microsofta na- javili su alate i projekte u cilju pružanja pomoći zaposlenima na klinikama i timovima za negu da pacijentima pružaju bolju uslugu, olakšaju njihove živote i smanje zamor. The Health Team Huddle Tem- plates, već dostupan, predstavlja ša- blone za developere koji nadopunjuju Microsoft Teams, te kroz digitalizaciju stvaraju jedinstvene prostore za inte- rakciju timova. Ovo može da unapre- di kvalitet i ishode nege kroz skalira- nje najboljih praksi, podsticanje kon- tinuiranog unapređenja nege i centra- lizovanje ideja zdravstvenih timova. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA Projekat EmpowerMD, istra- živačka saradnja sa UPMC-om, ima za cilj stvaranje AI vođenog siste- ma koji može da „uhvati“ i integriše medicinsku ekspertizu tako što slu- ša i posmatra doktore koji obavlja- ju svoj posao dok su sa pacijenti- ma. EmpowerMD arhitektura je si- stem učenja koji hvata i sintetiše razgovore pacijent-lekar, istovre- meno ne narušavajući privatnost i usaglašenost, a obuhvata i do- datne aplikacije kao što je auto- matska izrada beležaka sa pregle- da ili konsultacija. Cilj je da se leka- rima omogući da provode više vre- mena u direktnom razgovoru sa pacijentima, povezujući mnoge usluge iz Microsoft Intelligent Clo- uda, uključujući Custom Speech Services (CSS) usluge prilagođenog govora i Language Understanding Intelligent Services (LUIS) koje po- drazumevaju inteligentne usluge razumevanja jezika, a prilagođene su medicinskom domenu. Napravili smo veliki pomak u izgradnji boga- tog medicinskog grafikona znanja i sistema preporuka, koji su razvijeni na Azure-vođenoj arhitekturi za bez- bedno deljenje podataka o govoru sa našim zdravstvenim partnerima. Najavljen u privatnom predstavlja- nju na RSNA, projekat InnerEye ko- risti najsavremenije mašinsko učenje i kompjuterski vid kako bi pretvorio medicinske slike u merne uređaje, povećao sposobnost kliničara da per- sonalizuju lečenje, provedu više vre- mena sa svojim pacijentima i da bol- nice uštede na troškovima. InnerEye prevazilazi istraživačku laboratori- ju, kroz servise za segmentiranje slika