DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 73

Zdravstvene organizacije širom sveta se i dalje bore sa nedostatkom ope- rativne i regulatorne jasnoće u upra- vljanju i analizi skupova podataka koje proizvode svakog dana. Pružanje ala- ta zasnovanih na AI i cloudu otključaće ogroman potencijal na ovim dodirnim tačkama zdravstva i tehnologije. Zato je i fokus Microsofta trostruk: razvi- janje osnova za preciznu zdravstve- nu zaštitu, omogućavanje prela- ska zdravstvene industrije na cloud i osnaživanje ljudi koji čine zdravstve- ni sistem. Razvoj temelja za preciznu zdravstvenu zaštitu U ovom trenutku, Microsoft uvodi opštu dostupnost usluge Microsoft Genomics na Azureu, ko- ja istraživačima, data naučnicima i kliničkim radnicima pruža servise o- brade genomskih podataka na clou- du, kako bi uspeli da iznesu radna opterećenja sa obimnim količinama podataka. Vodeći partner u lansi- ranju Microsoft Genomics je Dečija istraživačka bolnica St. Jude, koja je li- der u načinu na koji svet shvata, tre- tira i leči dečiji kancer i druge bolesti opasne po život. U saradnji sa partne- rima u DNAnexusu, implementacija šablona najboljih praksi Broad institu- ta omogućava korisnicima da iskoriste snagu clouda za obradu velikih radnih opterećenja u oblasti genomike. Sa stanovišta genomike, mali broj projekata je proizveo ovoliku količinu podataka, a usluge i partnerstva po- put ovoga će pomoći organizacijama kao što je St. Jude da nastave sa sjaj- nim poslom koji već obavljaju, na brži i efikasniji način. Microsoft Genomics se pridružuje drugim inicijativama za precizno zdravstvo u Microsoftu, uključujući Project Premonition i možda naš najambiciozniji pro- jekat, nedavno najavljenu saradnju sa Adaptive Biotechnologies za dekodi- ranje ljudskog imunološkog sistema. Omogućavanje i pomoć pri prelasku zdravstvene industrije na cloud Paralelno sa pomaganjem u posta- vljanju temelja za preciznu medi- cinu, Microsoft nastavlja rad na omo- gućavanju da zdravstveni podaci žive u cloudu, da budu adekvatno strukturira- ni i obeleženi, i omogućavanje njihove analize pomoću data i AI tehnologi- ja. U tom cilju najavljena je opšta dostupnost novog Azure plana za bezbednost i usklađenost – zdrav- stveni podaci i AI (Azure Security and Compliance Blueprint: HIPAA/HITRUST - Health Data & AI) koji pruža sigu- rnu i automatizovanu bazu za izgrad- nju aplikacija koje upravljaju osetljivim i regulisanim podacima. Cilj Microsofta je da zdravstvenim organizacijama olakša prelazak na cloud i da to učini na način koji otključava puni potencijal analitike podataka i mašinskog učenja na tim podacima. Prošle godine Microsoft je na- javio i konzorcijum sa prvokla- snim pružaocima usluga zaštite očnog zdravlja u Indiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Brazilu u cilju ranog skrininga i ot- krivanja očnih bolesti putem Azure mašinskog učenja, s ciljem smanje- nja slepila koje se može izbeći. U sve- tu postoji više od 285 miliona lju- di sa oštećenjima vida i 55 miliona Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA