DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 72

Naučnica radi u laboratoriji za sekvenciranje genoma u Dečijoj istraživačkoj bolnici St. Jude koja je sekvencirala kancere hiljada pedijatrijskih pacijenata. Fotografiju obezbedila Dečija istraživačka bolnica St. Jude. proširenje Microsoft inteligentne mreže za zdravlje očiju (Microsoft Intelligent Network for Eyecare), sada AI mreža za zdravstvenu zaštitu, sa ciljem stvaranja AI foku- sirane mreže u kardiologiji, u part- nerstvu sa jednim od najvećih zdra- vstvenih sistema u Indiji, Apollo bol- nicama. • Microsoft 365 Huddle Solu- tion Templates: objavljivanje no- vih šablona za developere koji se nadovezuju na Microsoft Teams, ta- ko da zdravstveni timovi mogu da koriste najsavremenije alate za kola- Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA boraciju kako bi se kroz Microsoft 365 unapredili kvalitet i ishodi le- čenja. • Project Empower MD: sara- dnja u istraživanju sa UPMC-om, stvoriće sistem koji sluša i uči iz ono- ga što doktori govore i rade, kako bi se značajno smanjio teret vođenja beležaka od strane lekara. • Project InnerEye: najava novih integracija sa TeraRecon i Intuitive Surgical. Takođe, Microsoft nastavlja istraži- vanja u trenutnim Healthcare NExT projektima, kao što je Health Bot projekat, kao i partnerstva sa UPMC i Adaptive Biotechnologies. Nekoliko zajedničkih tačaka se ja- vlja na preseku zdravstvene zaštite i tehnologije. Eksplozija podata- ka, neverovatni napreci u komputa- cionoj biologiji, genomici i medicin- skom imidžingu stvorili su ogromne količine podataka koje daleko pre- vazilaze sposobnost ljudi da ih obu- hvate. Kliničari i timovi za negu žele da se okrenu od kompjutera i da posve- te više pažnje pacijentima, a ipak dve trećine svog vremena provode u inte- rakciji sa opterećujućim IT sistemima.