DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 60

se konstantno obavlja u pozadini i, što je još važnije za vas, ne uspora- va vaš rad! Takođe, sigurno ste do sada imali priliku da iskusite i to da određena sofrverska rešenja za si- gurnost dodatno opterećuju rad na vašem računaru. Kingston je za ovo našao najbolje moguće rešenje – pri- menom hardverske enkripcije, uz pomoć koje je korisnike u potpuno- sti oslobodio ovog problema. Kingstonova solucija ne zahteva nikakav dodatni napor u odnosu na korišćenje sistema onako kako ste to već navikli. Sve što je potrebno da uradite je da jednom podesite vaš setup sa šifrom. UV500 modeli sami vrše AES 256‑bitnu enkripciju i to uz podršku TCG Opal 2.0 protokola. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA Ovo poslednje takođe je jedna od bitnih stavki koja se tiče novih uslo- va koje postavlja GDPR, pa možete biti sigurni da ćete vaše poslovanje primenom Kingstonovog rešenja u potpunosti dovesti u sklad sa novim propisima. Pravo rešenje Pojačana briga o bezbednosti po- dataka i upotreba enkripcije, osim što se danas nameće kao obave- zna procedura, može odigrati i ogro- mnu ulogu kada je u pitanju čuvanje kompanije od narušavanja ugleda. Kompanije koje posluju u Evropskoj uniji već su se u velikoj meri prilago- dile novonastalim okolnostima, dok