DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 6

Deponije podataka Za deponovanje podataka sr- pske kompanije do sada su domi- nantno koristile sopstvene storidž sisteme. Namerno je upotrebljena reč „deponovanje podataka“ ume- sto uobičajene „skladištenje podata- ka“, da bi se ukazalo da mesta gde se skupljaju silni podaci sve više liče na deponije komunalnog otpada, sa puno kontaminacije i zagađenja. Postavlja se pitanje gde držati sirove podatke. Google kaže da je rešenje u oblaku, i sve više domaćih kompani- ja svih veličina i delatnosti počinje da drži deo svojih podataka u oblaku. Argument leži u tome da je dalje skladištenje podataka na sopstvenoj IT infrastrukturi i do 10 puta skuplje (računato po 1GB) nego kada se po- daci drže na klaudu. Izgleda logično Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA i dobro da deponiju podataka sklo- nimo iz svoje firme (kuće). Ukazaćemo na jedan drugačiji a- spekt izloženosti pojedinaca velikoj količini podataka, koji će stručnjaci iz oblasti psihologije i sociologije in- tenzivnije proučavati, a to je utisak da je čovek otporniji na ovu vrstu virtuelnog zagađenja u odnosu na klasična, što verovatno dovodi do potcenjivanje pretnji. Ljudi i talenti Odgovornost za (statistički) tačne zaključke koji su doneti na bazi po- dataka do skora je bila isključivo u nadležnosti stručnjaka za podatke. Međutim, prema McKinsey, Sje- dinjene Američke Države su trenu- tno suočene sa manjkom do oko 200.000 ljudi sa dubokim analitičkim sposobnostima, kao i nedostatkom 1,5 miliona rukovodilaca i analitičara koji bi donosili dobre odluke na bazi Big Data. Iz tog razloga sve će više jačati konkurencija među firmama na privlačenju talenata. U nedosta- tku visokostručnih specijalista za analitiku i statistiku razmatraju se mogućnosti kako da se uključe svi oni ljudi čiji glavni posao nije anali- tika ili statistika, ali koji imaju dodira sa analitikom podataka. Dakle, problem u daljem napretku da se od podatka preko informaci- je i znanja dođe do mudre odluke biće nedostatak stručnjaka. Pored toga, IT timovi u firmama su zagla- vljeni u sredini između zahteva mo- dernog poslovanja, sa jedne strane, i upravljanja sve većim i složenijim strukturama podataka, sa druge. Preduslov da se krene ka uspehu je smanjenje složenosti procesa i u- pravljanja podacima, slično kao što je to bio slučaj kod mnogih softver- skih inicijativa. Eksperimentisanje je lako, implementacija je teška Svaki početak je težak, treba kre- nuti malim koracima u nove proje- kte i započeti eksperimentisanje sa podacima. Prvi korak za kompani- je je preispitivanje iz korena strate- gije upravljanja podacima. Današnji klaud alati omogućavaju kompani- jama da upravljaju ogromnim ko- ličinama različitih podataka efikasni- je, po nižoj ceni, nego što je to bilo moguće ranije. Poslovanje koje se za- sniva na modernom pristupu priba- vljanja, skladištenja, pripremanja po- datka za analizu dobija šansu da isko- risti snagu mašinskog učenja (ML) i veštačke inteligencije (AI). U sadašnje