DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 5

medijskih sadržaja, kao što su HD slike i video. Drugi je zahtev za tre- nutnim pristupom visokokvalitetnim podacima koji su dostupni u režimu 24x7x365. Domaće kompanije, državne orga- nizacije i pojedinci u najvećem broju slučajeva ne analiziraju podatke, već ih samo skupljaju, skladište, prikazu- ju i rasprostiru u nepromenjenom pr- vobitnom obliku. Dodatno, zakonske obaveze nameću firmama, banka- ma, državnim organizacijama samo čuvanje ogromne količine podataka koji se za sada ne analiziraju. Slična je situacija i na internacionalnom nivou. IDC procenjuje da se na globalnom nivou analizira sadržaj manje od 1% svih datoteka i podataka. Dakle, samo jedan, ali važan, procenat sirovih po- datka biva analiziran i prerasta u viši oblik - u važne informacije ili znanje na bazi kojeg se donose bolje odlu- ke. Za analizu preostalih 99% po- dataka, koji izvesno treba da sadrže vredan materijal za donošenje boljih odluka, intenzivno se razvijaju bro- jna nova softverska rešenja. Polazi se i od toga da dosadašnji neanalizira- ni podaci verovatno kriju odgovore na poslovna pitanja koja će se po- javiti u bližoj ili daljoj budućnosti. Stoga organizacije imaju potrebu nesmetanog, jeftinog i fleksibilnog skladištenja velike količine podataka, a rešenje koje se nameće je klaud. Klaud skladištenje omogućava orga- nizacijama snimanje i strukturiranih i nestrukturiranih podataka bilo koje vrste u izvornom formatu. To pose- bno vredi za nestrukturirane dato- teke koje čine većinu podataka. Na ovaj način centralizovani podaci u oblaku temelj su i za sadašnju i za buduću analitiku. Big Data se doživljava kao prilika za poslovni uspeh, ali to važi samo za kompanije koje znaju da se nose sa ogromnom količinom i raznolikošću podataka, a takvih kompanija je malo, ne samo na lokalnom već i na globalnom nivou. Za sada većina kompanija skuplja podatke, dok de- ponija ovako skupljenih podataka raste i ostaje neiskorišćena, a odluke se i dalje donose na bazi delimičnog uvida u podatke i dobrog osećaja onih koji odlučuju. One malobrojne kompanije koje od velike količine po- dataka uspeju da kreiraju znanje, rade na primenama i transferu tog znanja sada se nalaze na vrhu pi- ramide znanja i poslovnog uspeha. Kakav pristup po ovim pitanjima imaju globalne tehnološke kompa- nije, a šta one savetuju klasičnim kompanijama? Umesto besomučnog skupljanja svega na šta se naiđe, upra- vljanje podacima u jednoj klasičnoj kompaniji bilo bi lakše ako bi priku- pljanje bilo ograničeno na nekoliko izvora, ili ako bi podaci bili što uni- formniji. Međutim, izazov baš leži u raznolikosti izvora i formata, a te iza- zove daleko uspešnije rešavaju glo- balni tehnološki igrači. Nekoliko glo- balnih igrača, npr. Google, upravlja internet saobraćajem na nivou glo- balnog Weba i sada rade na tome da zainteresovanim korisnicima isto- vremeno vrate uvid u svoja rešenja i iskustva. Prema Googleu, uskoro će njihova ekskluzivna otkrića biti široko dostupna – svakom poslu, od korporacija do malih firmi, od efi- kasnog upravljanja klasičnim lanci- ma snabdevanja, preko povećanja preciznosti medicinskih dijagnoza, do savim novih oblasti koje je sada teško i zamisliti. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA