DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 42

boja koje koristi u svom logotipu, kompaniju Coca-Cola bez crvene ili DHL bez žute? Ove kompanije koje se ubrajaju među najpoznatije na svetu, ne bi bile baš iste. Boja igra važnu ulogu kada je u pitanju pre- poznatljivost brenda, privlačenje pažnje i na kraju profit. Ukoliko pažljivije pogledate, videćete da najuspešniji brendovi gotovo uvek koriste boju na svemu, čak i na do- kumentima kao što su fakture ili ra- čuni. Da boja može napraviti veliku ra- zliku kada je u pitanju profit potvr- dio je i nedavni Admap Magazine izveštaj od prošle godine, koji go- vori da „ljudi donose podsvesnu odluku o okruženju, proizvodu ili osobi u okviru devedeset sekundi inicijalne interakcije, a da se do 90% odluke bazira samo na boji“. Pored toga, još jedan zanimljiv zaključak izveštaja je da boja može činiti čak i do 80% odluke o kupovini proizvo- da, dok se prepoznatljivost brenda uvećava skoro pa duplo. Čak i ukoliko se fokusiramo samo na interno poslovanje kompanije, boja ima jako veliki uticaj na mnoge Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA aspekte poslovanja. Uzmimo na pri- mer dokumentaciju koja se priprema za klijenta, gde boja može uticati na odluku tako što dodaje težinu infor- macijama koje pokušavate da prene- sete i omogućava da zadržite fokus na onome što je najbitnije. Inkjet protiv lasera, runda dva Za razliku od stanja na tržištu pre 5-10 godina, situacija je danas u velikoj meri drugačija. Kompanija kao što je Epson okrenula je tržište štampača naglavačke i odnela apso- lutnu pobedu nad laserskim štam- pačima u skoro svim segmentima. U odnosu na laserske štampače, novi Epson WorkForce mode- li namenjeni upotrebi u kancelari- ji obezbeđuju neverovatnu ukupnu uštedu između 50 do 80%. Pored toga, ukoliko pogledamo statisti- ku koja kaže da čak 85% korisni- ka štampa u proseku šest stranica, prednost inkjeta, gde nema zagre- vanja, osigurava definitivnu brzin- sku prednost Epsonovih štampača. Potrošnja energije takođe je nešto čime se laserski štampači nikako ne mogu pohvaliti, pa ih i u ovom a- spektu Epsonovi WorkForce mode- li značajno nadmašuju, trošeći pro- sečno i do 96% manje energije. Ako sve ovo implementirate na slučaj kompanije koja svakodnevno kori- sti nekoliko štampača, ušteda koja se može ostvariti na godišnjem nivou je značajna. Ne treba zanemariti ni aspekt eko- logije, gde su Epsonovi štampači ne- pobedivi sa 92% manje ugljen-dio- ksida i 92% manje otpada, pored već pomenute uštede kada je u pi- tanju električna energija. Ili zdra- vlja, gde kod Epson inkjet štampača ne postoji opasnost udisanja jako sitne prašine koju generiše laserski štampač. Potrebe korisnika kada je u pita- nju štampa u svakom slučaju evolu- iraju na globalnom nivou, što uz sve veću ekološku svest čini inkjet štampače boljim izborom u svakoj situaciji za modernu kancelariju. U ovom trenutku ne postoji nijedan ra- zlog zbog koga bi bilo koja kompani- ja izabrala laserski štampač, tako da je jedino pitanje da li želite uštedeti i