DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 41

P itanje koje svake godine iznova postavljamo sebi je u skoro svim slučajevima usko vezano za odnos troškova i prometa. Umanjenjem troškova pro- porcionalno uvećavamo profit, zar ne? U većini slučajeva je to tačno, u nekim benefit nije proporciona- lan, a u retkim benefit je potenci- jalno daleko veći od same uštede. Ma koliko neverovatno zvučalo da postoje slučajevi gde odmah možete uštedeti, a ujedno i povećati svoj profit, takvi slučajevi postoje i čak su primenjivi u velikoj meri na sve tipove biznisa, od najmanjih firmi, pa sve do najvećih kompanija na svetu. Kako bi pronašli upravo jedan od takvih slučajeva, a koji je primenjiv na veliki broj različitih biznisa, okre- nuli smo se nečemu što možemo naći u najvećem broju kancelari- ja – običnom štampaču. Ukoliko o- bratimo pažnju na štampače koje možemo videti u mnogim kom- panijama danas, možemo zaključiti par stvari: da je u pitanju laserski štampač, prosečno star 5 do 10 go- dina, i da je to u preko 90% slučajeva crno-beli štampač. Razlog za ovako „monotonu“ situ- aciju možemo naći ukoliko analizira- mo tržište štampača od pre dese- tak godina. Tada je laserski štampač bio odličan izbor kada je u pitanju kancelarija, nudivši relativno brzu štampu, dug vek trajanja tone- ra i u tom trenutku solidan kvalitet štampe. Boja je bila u drugom pla- nu i kompanije su svesno odlučile da zarad manjih troškova treba prihvati- ti monohromatsku štampu. Tada je štampa u boji generisala čak do pet puta veće troškove, što je priznaćete zaista ogromna razlika. Alternativa su svakako bili inkjet štampači, ali uz kertridže koji su bili jako malog ka- paciteta, sporu štampu i primetno lošiji kvalitet, nisu uspeli da se izbore sa brzim i oštrim laserima. U odbrani boje Možete li zamisliti Google bez svih Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA