DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 28

situacijama, vojnog i drugih sektora. Na primer, telekomunikacione kom- panije koriste dronove da bi obe-zbe- dile privremeno pokrivanje internetom bojnih polja, zona katastrofe i obla- sti do kojih se teško stiže radi ope- racije potrage i spašavanja. Aviokompanije su takođe usvo- jile tehnologiju bespilotnih leteli- ca za obavljanje ispitivanja oštećenja mašina i infrastrukture, a pametnu navigaciju i kompjuterski prikaz ko- riste za dobijanje preciznih podataka sa teško dostupnih mesta. Isto tako, dronovi se koriste u nekim od najvećih energetskih postrojenja širom sveta za proveravanje izuzetno opasnih me- sta kojima su ranije pristupali zaposle- ni u kompaniji. Naravno, dronovi se često smatraju daleko bržim, bezbe- dnijim i ekonomičnijim od tradicional- nijih metoda kontrole. Pored toga, kompanije koje se bave isporukom i logistikom sve više ko- riste svrsishodnu upotrebu dronova, prvenstveno koristeći unapred pro- gramirane putanje leta za obavljanje svojih zadataka. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA Budući da se ranija zabrinutost u pogledu bezbednosti dronova, mada se fokusirala na otimanje samog dro- na, često odnosila na „dronejacking” ili korišćenje tih bespilotnih vazdušnih vozila (unmanned aerial vehicles – UAVs) za letenje iznad osetljivih lokaci- ja kao što je Bela kuća, Check Pointovi istraživači su otkrili jednostavniju i možda ozbiljniju pretnju podacima jedne organizacije – preuzimanje nalo- ga korisnika. Hajde da pogledamo šta ovo može da znači za korisnike drono- va bilo gde. Potencijalna šteta Kako ih koriste mnogi kupci širom sveta, i potrošački i korporativni, pro- izvođači dronova su zapravo maši- ne za masovno prikupljanje podata- ka, nabavljanje slika i drugih osetljivih informacija od velikog broja važnih subjekata. Jer, dok korisnici prikuplja- ju korisne snimke koji im pomažu u njihovom radu ili igranju, oni često i- stovremeno, čak nesvesno, šalju te prikupljene podatke u cloud. Ovo je svojstvo koje mnogi proizvođači dro-