DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 27

C heck Point Research je u martu 2018. obavestio DJI, koji je prihvatio odgovor- nost. Ranjivost koja je tada pečovana DJI je klasifikovao kao onu visokog rizika ali male verovatnoće i naveo da nema dokaza da je iko ikada iskori- stio ovu ranjivost osim Check Point istraživača. Šta je u opasnosti? Rad Istraživačkog tima je pokazao kako bi napadač mogao da dobije potpuni pristup korisničkom nalogu preko svake od DJI-jevih akaunt plat- formi i ukrade sledeće, uglavnom na cloudu bazirane, podatke: • zapise o letu drona i fotografi- je snimljene tokom leta, ako ih je DJI korisnik sinhronizovao sa DJI-jevim cloud servisima • informacije povezane sa na- logom DJI korisnika (npr. informacije o profilu korisnika, detalje kreditne kartice i drugo) • pregled u realnom vremenu ka- mere, mikrofona i mape drona • pogled uživo sa kamere i lokaci- ju pilota drona, ako DJI korisnik kori- sti DJI-jev FlightHub softver za upra- vljanje letom Štaviše, napadač može da dođe do pristupa svim navedenim informaci- jama a da korisnik bude potpuno ne- svestan ovog upada. Ko koristi dronove? Industrija tehnologije za civilne dronove i aeronautiku sada vredi oko 127 milijardi dolara. Jasno, dronovi nisu više domen samo zaljubljenika u gedžete. U okviru ove cifre, DJI navo- dno knjiži 70% globalnog tržišta ko- mercijalnih i potrošačkih dronova. Dronovi se sve više koriste u kor- porativnom pejzažu, sa korisnicima koji dolaze iz ključne infrastrukture, proizvodnje, poljoprivrede, građe- vinarstva, upravljanja vanrednim Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA