DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 18

Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA osvojio ove godine za biometrij- ski sistem u Francuskoj i za startap godine iz Srbije od strane Central European Startup Awards, ove go- dine je tim učestvovao i u dva akce- leratora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata - Fintech Hive DIFC i Dubai Future Accelerator na kojima su u- pravo razvijani neki od slučajeva primene, prevashodno sistem digi- talnih viza i digitalnih nacionalnih dokumenta. Tim koji profesori predvode čine grade i postigli istraživačke odnosno akademske uspehe. U 2019. godini tim očekuju brojni izazovi, ali i ishod postignutih rezultata. Uspeh tima, odnosno Blinkinga kao proizvoda, zavisiće od prijem- čivosti tržišta za jedno inovativno rešenje koje predstavlja korak na- pred u odnosu na trenutna rešenja za problem digitalnog identite- ta. Istovremeno, on zavisi i od in- teresovanja i potreba samih biznisa s jedne strane za platformom koja eksperti za distribuirane sisteme sa višegodišnjim iskustvom i stude- nti IT-ja sa Fakulteta organizacionih nauka koji su pokazali izvanredno znanje u toku studija, osvajali na- omogućava bolje korisničko isku- stvo i sigurniji sistem upravljanja korisničkim podacima, a sa druge, za usklađivanjem sa sve striktnijim re- gulacijama koje se odnose na zaštitu