DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 16

(Know Your Customer) i omogućava bezbedno i sigurno deljenje kori- sničkih podataka između biznisa koji čine jednu privatnu mrežu - konzor- cijum, ali isključivo uz eksplicitni pri- stanak korisnika. GDPR modul na- ziv nosi po pomenutoj regulativi, jer je arhitektura skladištenja podata- ka postavljena tako da ispunjava po- stulate uredbe o zaštiti privatnih po- dataka out-of-the-box. On predsta- vlja distribuiranu bazu korisničkih po- dataka ili dokumentacije. Uspesi i planovi Blinking tima Osnivači Blinkinga i autori siste- ma prof. Miloš Milovanović, prof. Mi- roslav Minović i Aleksej Migitko su protekle godine podneli zvaničnu patentnu prijavu pod nazivom „Au- thentication method for a client over Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA a network” kod Evropske kancela- rije za patente. Sam izum predsta- vlja korišćenje distribuirane mreže sa ciljem unapređivanja procedure autentikacije i načina na koji se privatni i biometrijski podaci skla- dište, čuvaju i obrađuju. U toku 2019. godine očekuju da postanu i nosioci prvog patenta koji koristi blockchain tehnologiju sa ovih prostora Evrope. Interesovanje za sistem o kojem je reč je došlo sa više strana. Od zvaničnog partnera, kompanije IBM i drugih partnerskih organizacija, ono je nastupilo još u periodu razvoja sistema, jer je tim Blinkinga uspešno dokazao funkcionisanje privatne blockchain mreže i svih funkcija po- jedinačnih modula. Digitalni iden- titet je preduslov digitalizacije ra- zličitih usluga i sfera društva, i kao takav omogućava brojne primene