DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 125

tekstu većinom uključuje promene u programskom kodu, ali može uklju- čivati i promenu specifikacija, te u- klanjanje određenih funkcionalnosti ili protokola. Američki NIST (National Institute of Standards and Technology), o- dnosno njegova divizija za raču- narsku sigurnost, vodi naciona- lnu bazu podataka o ranjivostima (NVD) kako bi pomogla organizaci- jama da se bolje pripreme za po- tencijalne napade. NVD sponzoriše i Ministarstvo državne bezbedno- sti. Zaključno sa oktobrom 2018. go- dine, NVD sadrži više od 115.000 ranjivosti. Više o tome možete naći na nvd.nist.gov. Zbog svega prethodno navede- nog, provera ranjivosti je jako važan deo ukupne zaštite informacionih sistema. Skeniranje ranjivosti Skeniranje ranjivosti je organizovani pristup testiranju, identifikaciji, analizi i izveštavanju o potencijalnim sigurno- snim problemima na mreži. Skeniranje spolja može pokazati kako će hakeri na internetu pokušati da dobiju pri- stup nekoj mreži. Interno skeniranje vrši se unutar vlastite mreže. Rezultati mogu pokazati šta haker može da Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA