DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 115

analizirajući navike naših kupaca u kupovinama i kako to može da nam pomogne u boljoj komuni- kaciji sa kupcem”, objašnjava Darko Marjanović, osnivač i CEO Things Solvera. U ovoj kompaniji koja stvara si- steme koji pružaju ovakva rešenja kažu da je ključ u korišćenju sveuku- pnih podataka koji su nam dostupni, i u potpunoj automatizaciji i inte- graciji u svakodnevne procese unu- tar kompanije, kako bismo izvukli najviše koristi iz ovakvih analiza i o- slobodili resurse koji se mogu kori- snije upotrebiti. Tako bi, korak po korak, analiza kupaca dovela do „spajanja snova”. Segmentacija - upoznavanje Analiza kupaca počinje upozna- vanjem. Da bismo znali kako da se obratimo našim kupcima, mora- mo da otkrijemo njihove motive i potrebe, ima li među njima sličnih, možemo li im se efikasno obratiti kao manjim grupama. „Prema dosadašnjem iskustvu, naj- veća vrednost segmentacije postiže se analizom ponašanja i navika korisni- ka u kupovini, umesto tradicionalnim pristupima zasnovanim na demografi- ji”, navodi suosnivač Things Solvera Miloš Milovanović. On kaže i da najveća vrednost se- gmentacije leži u merenju rezulta- ta akcija prema tim segmentima. „Ono čemu mi u Things Solveru po- svećujemo mnogo pažnje jeste kako naše akcije utiču na promenu struktura segmenata.” Profilisanje - produbljivanje veze Za kvalitetan odnos potrebno je da se dve strane upoznaju mnogo bolje od svrstavanja u grupe po sličnosti. Zbog toga je neophodna faza pro- filisanja, produbljivanja veze i doda- tnog upoznavanja. Profilisanje kupa- ca omogućava da se, na osnovu pre- thodnog ponašanja, identifikuju glavne karakteristike i preferencije pojedi- načnog kupca - željene karakteristike Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA