DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 113

alat za sprovođenje zakonske regula- tive. Trenutno AgroLife pokriva preko 700.000 hektara u 16 opština kroz preko 3.000 otvorenih korisničkih naloga. Partnerstva za uspeh Kako obezbeđujete računarske resurse i pokrivenost? Za područje Srbije imamo ugo- vor i partnerstvo sa Telekomom Srbije koji preko svog računarskog oblaka obezbeđuje pouzdanu i apsolutno dostupnu infrastrukturu po najvećim svetskim standardima. Za klijente van Srbije i države koje trenutno testira- ju platformu imamo potpisano globa- lno partnerstvo IBM-a i Green Softa, kompanije iz Telegroup sistema, o korišćenju IBM clouda i dostupnih ala- ta, što našem razvojnom timu Green Softa omogućava globalnu kompete- tivnost sa sličnim aplikacijama u svetu. Telegroup se vezuje za posta- vljanje pristupne mreže u teleko- munikacijama. Kako ste došli do jedne zrele softverske aplikacije? Prvo, kao što to rade svetski te- hnološki lideri, Telegroup je prepoznao inovativni potencijal i preduzetničku energiju jednog mladog start-up tima - Green Soft. Dalje, strpljivo smo više godina investirali vreme i sredstva, napravili sinergiju sa dugogodišnjim biznis iskustvom Telegroup mena- džmenta i dobili smo dobitnu formulu. Drugo, vrlo smo pažljivo birali te- hnologije i projektovali smo sistem na način da će tek u budućim fazama ra- zvoja naša tehnološka vizija pokaza- ti superiornost. U rešenje je implemen- tiran set alata za prikupljanje i obra- du podataka, analitiku, vizuelizaciju, izveštavanje, kao i pripremu i evaluaci- ju modela mašinskog učenja (ML) i nji- hovu laku obradu kao veštačke inteli- gencije (AI). Dalje, birali smo partnere kao što su Telekom Srbija i IBM, a kroz sara- dnju sa evropskim satelitskim pro- gramom Sentinel ostvarili smo kon- tinualnu dostupnost niza od oko 200 parametara satelitskog nadziranja ra- zvoja vegetacije koji su na raspolaganju AgroLife korisnicima, a koje je superi- ornije od korišćenja dronova ili vizuel- nog nadgledanja stanja useva. Predikcija razvoja vegetacije Možete li da pojasnite primenu mašinskog učenje i veštačka in- teligencije? Najveće domete i komparativnu prednost učekujemo u narednim go- dinama, kada implementirano ma- šinsko učenje i veštačka inteligencija budu prepoznavali zasađene kulture i vršili klasifikaciju očekivanog roda. Takođe, ML i AL će, uz kolaboraciju sa instaliranom senzorikom i u interakci- ji sa integrisanom dugoročnom vre- menskom prognozom od čak sedam meseci, automatizovano davati pro- cenu količine roda po sezoni i vršiti predikcije razvoja vegetacije i plodo- va, bez obzira na veličinu parcele ili zasađenu poljoprivrednu kulturu. Na ovaj način će ljudi koji se bave agro bi- znisom moći unapred da prave pro- jekcije profita, čak mnogo pre berbe svojih proizvoda. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA