DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 112

Najveći rast u IT industriji se predviđa baš u agro industriji. Šta mislite zbog čega je to tako? Od više izazova sa kojima se suo- čava svetska populacija, proizvodnja hrane će svakako imati sve veću pažnju. Ako sa jedne strane imamo kontinua- lno povećanje populacije, koje je evide- nto, a sa druge konstantno smanjenje površine obradivog zemljišta, diktirano izgradnjom infrastrukturnih i stambenih objekata, kao i sve više ugroženo kli- matskim promenama, jedini način efi- kasnijeg korišćenja zemljišnih resursa je primena širokog spektra savremenih tehnologija. Sve ono što redovno po- minjemo kao tehnološku bazu indu- strijske revolucije 4.0 doživljava svoju punu primenu u domenu agro biznisa i poljoprivredne proizvodnje. Možete li biti malo konkretniji u vezi tehnologija? Odnosi se na sve ključne tehnologi- je koje se pominju i vezuju za faktore prekida ili omogućavanja biznis mode- la u digitalnoj ekonomiji. Na primer, ako se najveći rast u povezivanju na internet očekuje u domenu povezivanja pame- tnih stvari (IoT), onda se najveći IoT rast upravo očekuje u povezivanju velike količine senzora za upravljanje drago- cenim obradivim zemljištem. Tu su svakako računarstvo u oblaku, geogra- fski informacioni sistem integrisan u sve postojeće primere dobre prakse poljo- privrednih kultura, a sve više se prime- njuju Big Data (BD), Artificial Inteligence (AL) i Machine Learning (ML). Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA Gde se tu nalazi Srbija? U centru, naravno! Srbija jeste poljo- privredna zemlja, a u isto vreme i zemlja talentovanih i tehnološki angažovanih pojedinaca koji su takođe superiorni u inovacijama i kreativnosti. Prirodno je da je u Srbiji aktivno više projekata koji iz različitih perspektiva pokušavaju da iskoriste ove prednosti i svetski trend IT rasta u poljoprivredi o kome govorimo. Iz ugla poslovnog sistema Telegroup, mogu samo da potvrdim u praksi i na konkretnom primeru rast investiranja u IT u poljoprivredi. U poslednjih nekoliko godina, našu najveću investiciju i ener- giju uložili smo u razvoj rešenja za upra- vljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Naša tehnološka platforma AgroLife je već opravdala uloženi napor i po- tvrdila postavljeni koncept, ne samo u Srbiji, već u regionu i više afričkih ze- malja. AgroLife je upravo nastao u kon- vergenciji vizije Milomira Gligorijevića, predsednika Telegroupa, i navedenog strateškog cilja države Srbije. Naravno, u postavljanju ovog uspešnog rešenja veliku ulogu je imala širina kompeten- cija poslovnog sistema Telegroup koji se sastoji iz niza tehnoloških kompani- ja koje različitim tehnološkim rešenjima rešavaju probleme u gotovo svim in- dustrijama. Tri u jedan Znači AgroLife nije samo proje- ktovani koncept? AgroLife je već potvrđen proizvod, koga je verifikovalo tržište. U stvari, to su tri posebna proizvoda integrisana u jedinstvenoj platformi. Tri za sada, a već je uveliko u razvoju i četvrta aplikacija koju razvijamo i za koju je već naš razvojni tim dobio inovacio- ni vaučer kao podršku. U pripremi je i peti modul, kao deo sugestija koje smo nedavno dobili, a koji će, koristeći istu platformu, imati posebne zahteve vezane za opštine koje imaju proble- ma sa plavnim područijima. Kome su namenjena ova tri osno- vna paketa? Prvi se odnosi na organsku proi- zvodnju hrane i ponosni smo što da- jemo doprinos proizvođačima organ- ske hrane da jednostavno administri- raju i dokumentuju prilično zahtevnu proceduru. AgroLife trenutno pokri- va svih 100% registrovanih organskih proizvođača hrane u Srbiji, gde daje- mo naš doprinos u njihovom precesu sertifikovanja. Mi znamo da je većina naše hrane zdrava, ali da bi se proi- zvodi izvozili kao organski proizvedeni potreban je red u dokumentaciji, koji Agrolife omogućava. Drugo, AgroLife rešenje je name- njeno kompanijama velikim pro- izvođačima hrane, koje zemljište imaju u vlasništvu ili zakupu, ili imaju organi- zovanu proizvodnju kroz mrežu poljo- privrednih kooperanata. Treća aplikacija je namenjena dr- žavnim entitetima, bilo da se radi o je- dinicima lokalne samouprave ili kom- pletnim državama. U ovo rešenje su ugrađeni zahtevi koje smo dobi- jali od opština i gradova, a odnose se na njihove potrebe da prate sve faze poljoprivredne proizvodnje, dobijaju jednostavno izveštavanje o svim bitnim događajima i statisti- kama i, što je veoma važno, dobijaju