DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 100

životnog veka ona trpi dosta opte- rećenja. Zato treba biti proaktivan i raditi na redovnosti i preventivi, na sprečavanju eventualnih problema. Redovnost nam daje istoriju rada, a preventivni servis uređaja obuhva- ta kompletnu proveru svih kompo- nenti uređaja kako bi se prema pre- porukama proizvođača uporedili parametri i, ako ima potrebe, done- la odluka o zameni oštećenih novim rezervnim delovima. Šta se dobija proaktivnim odr- žavanjem? - Detaljno praćenje radnih para- metara uređaja - Detaljno praćenje uslova rada i parametara okoline - Grafički prikaz zabeleženih ele- ktričnih parametara Transformacije i tehnološki trendovi Korisnici traže stabilne performanse aplikacija i preuzimanja, što stvara pri- tisak da se podaci približe korisnicima; prema rečima Amazona: „Nastavljamo da dodajemo kapacitete u data centar, naša mreža data centara postaje sve složenija i rukovođenje njihovim ra- dom postaje sve veći izazov“. Uvećane potrebe za obradom podataka i skladištenjem ne mogu biti podržane od strane data centara u okviru ma- lih kompanija. Opex se često više pri- menjuje nego Capex za uvećanje IT mogućnosti. Ali, u međuvremenu, tehnologija i tržište se stalno razvi- jaju. Pa i mi sami moramo da raz- vijamo nove arhitekture kroz tran- sformacije koje se svakodnevno dešavaju. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA Prva transformacija je mobil- nost. Svako od nas ima bar jedan pametni uređaj. To čini komunikaci- ju stalnom. A ujedno i obogaćuje korisničko iskustvo i čini ga lakim. Omogućava i prepoznavanje korisni- ka – objekti, uređaji, itd. prepozna- ju nas zahvaljujući našim mobilnim uređajima. Druga transformacija je cloud. I generisanje podataka. Dostupan i siguran oblak. Razmena podataka – rukovodilac objekta, rukovodilac održavanja, ugovarač, krajnji kori- snik i proizvođač sada mogu da rade u isto vreme koristeći istu bazu po- dataka kako bi unapredili efikasnost objekta. To ranije nije bilo moguće. I to takođe znači da velike kompani- je koje imaju stručnjake, bez obzi- ra na njihovu lokaciju, mogu da u- pravljaju svojim objektima i imovi- nom daljinski, nevezano gde se tre- nutno nalaze. Treća transformacija je analitika. I to optimizuje performanse na sva- kom nivou kompanije. Usluge nadzora dostupne pre 10 godina su bile desktop zasnovane, ograničene u izlaznim podacima i uglavnom reaktivne, i zavisile su od toga kako je čovek tumačio šta je pogrešno. Digitalni daljinski nad- zor je rešio ova ograničenja kroz te- hnologiju, a tokom narednih neko- liko godina više tehnologija će na- metati ograničenja. Vidimo sedam tehnoloških tren- dova koji utiču na praćenje data centara. • Cyber bezbednost • Cloud Computing • Analitika velikih količina podaka • Mobilni uređaji • Mašinsko učenje • Automatizacija za efikasnost rada • Poboljšanja performansi i troško- va ugrađenih sistema Daljinski nadzor se uvodi radi predviđanja, praćenja i blagovre- menog uklanjanja problema na lo- kaciji. Koristi korišćenja ovakve uslu- ge su višestruke: - smanjeno srednje vreme za po- pravku (MTTR) - poboljšan procenat uspešnog servisiranja - prilagođеni izvеštaji - 24-časovni nadzor - obaveštavanje putem telefona - analiza na osnovu praćenja tren- dova - kvartalni izveštaji - pristup kompletnim tehničkim resursima, bez obzira gde se nala- zite u svetu Posmatrajući životni ciklus opreme u jednom data centru može se zaključiti da za svaki od perioda nakon pu- štanja u rad postoji i specifična vrsta usluga. Kao i da svaka od tih uslu- ga može zadovoljiti specifičnosti je- dnog data centra, jedne kompanije. Koje su to koristi redovnih servisa i održavanja? - Kroz proaktivno održavanje obezbeđujete optimalne perfor- manse sistema uz minimalni zastoj i maksimiziranje životnog veka uređaja - Hitna intervencija na lokaci- ji osigurava da će eventualni pro- blem biti detektovan i otklonjen u najkraćem mogućem roku - Tehnička podrška, Daljinski nad- zor i sertifikovano servisno osoblje