Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra febrer 2023 | Page 6

05 / 12 / 2019 19-14 AJUNTAMENT DE L ' HOSPITALET DE LLOBREGAT
Donar continuïtat a l ’ adhesió al programa Apropa Cultura de l ’ Ajuntament de l ’ Hospitalet de Llobregat , amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del Teatre Joventut i l ’ Auditori Barrades a persones que pertanyen a col · lectius Aportació al Consorci de 800 euros anuals . en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat .
En vigor el dia de la seva signatura , produint efectes des del dia 1 de gener de 2019 , amb una vigència de quatre anys , amb possibilitat de pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals .
29 / 11 / 2019 19-307
FACULTAT
Col · laboració amb la Facultat d ’ Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya per a la realització de pràctiques D ’ HUMANITATS DE LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL acadèmiques externes dels seus estudiants universitaris a L ’ Auditori amb l ’ objectiu de contribuir a la formació integral de - DE CATALUNYA l ’ estudiant i complementar-ne l ’ aprenentatge teòric i pràctic .
Quatre anys des de la data de la seva signatura prorrogant-se de forma expressa mitjançant la subscripció d ' una o vàries addendes al conveni , i per un període addicional no superior a 4 anys .
27 / 11 / 2019 19-185 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Encàrrec de gestió per part de l ’ Institut de Cultura de Barcelona ( ICUB ) al Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra per a la gestió de la Banda Municipal de Barcelona .
Aportació al Consorci de 530.867 euros l ' any 2020 i de 512.817,52 euros l ' any 2021 .
Des de l ' 1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2020 . Prorrogat fins el 31 de desembre de 2021 .
Conveni executat i acomplert satisfatòriament
21 / 11 / 2019 19-351 WE ACT ASSOC .
20 / 11 / 2019 19-407 FUNDACIÓ DAMM
Adhesió del Festival Simbiòtic , organitzat per We Act Assoc ., al programa Apropa Cultura amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la seva programació cultural a persones que pertanyen a col · lectius en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat .
Afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social que L ’ Auditori du a terme en el
- desenvolupament del seu objecte fundacional .
Pròrroga fins el 20 / 11 / 2024
En vigor des de la data de la seva signatura amb una vigència durant la temporada 2019 / 2020 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
18 / 11 / 2019 19-469
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya , l ’ Agència Catalana del patrimoni Cultural , el Museu
Realització del projecte “ ARTIS – Projecte d ’ Art per a la Inclusió Social ” presentat en l ’ eix 5 del Programa “ INTERREG V Nacional d ’ Art de Catalunya , el Conseil Départemental des
A España / Francia / Andorra ( POCTEFA ) 2014-2020 ”.
Pyrénées-Orientales , el Musée d ’ Art Hyacinthe Rigaud i l ’ Orchestre National du Capitole de Toulous
Despesa total elegible d ' 1.095.603,94 €
Des de l ' 1 de novembre de 2019 , finalitzant amb la data del tancament del conveni de finançament .
14 / 11 / 2019 19-386 PRIMAVERA SOUND SL
Adhesió al programa APROPA CULTURA amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del Festival Primavera Sound a persones que pertanyen a col · lectius en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat .
Aportació al Consorci de 1.500 euros anuals
En vigor des de la data de la seva signatura , produint efectes des del dia 2 de maig de 2019 i resultant vigent fins l ' 1 de maig de Conveni executat i acomplert 2020 , prorrogable per acord exprés per un període igual a l ' inicial , satisfactòriament amb un màxim de 3 anys addicionals .
12 / 11 / 2019 19-355
AJUNTAMENT DE MANRESA i MANRESANA D ' EQUIPAMENTS ESCÈNICS
Donar continuïtat a l ’ adhesió al programa Apropa Cultura amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del Teatre Kursaal a persones que pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat . La participació en el Aportació al Consorci de 800 euros anuals Prorrogat fins el 10 / 11 / 2025 programa comporta el pagament d ’ una quota anual de manteniment .
11 / 11 / 2019 19-234 MUSÉE ROYAL DE L ’ AFRIQUE CENTRALE
Col · laboració entre el Musée Royal de l ’ Afrique Centrale de Bèlgica i el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra , a través del Museu de la Música de Barcelona , per promoure la cooperació en el desenvolupament de projectes de recerca
- Tres anys des de la data de la seva signatura . conjunts , l ’ intercanvi de personal científic , l ’ accés a les col · leccions per a estudis científics i la millora de les col · leccions materials i immaterials .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
11 / 11 / 2019 19-408 BILBAO MUSIKA
Col · laboració entre Bilbao Musika , en nom de la Banda Municipal de Música de Bilbao i el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra , en nom de la Banda Municipal de Barcelona , per a l ’ intercanvi d ’ actuacions de les respectives formacions - Des de la data de la seva signatura fins al 27 de gener de 2020 . artístiques durant la Temporada 2019-2020 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
09 / 11 / 2019 19-387 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Col · laboració de l ’ Institut de Ciències de l ’ Educació ( ICE ) de la Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB ) i el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra en l ’ organització de l ’ activitat “ Els compositors entren a l ’ aula ” per al curs 2019-20 . L ’ ICE de la UAB es compromet a seleccionar els compositors i obres amb criteri didàctic i a formar els mestres que hi participen ,
Aportació del Consorci de 1.000 euros . Des de la data de la seva signatura fins al 31 de juliol de 2020 . entre d ’ altres . L ’ Auditori es compromet a incloure l ’ activitat en el cicle estable de música contemporània Sampler Sèries i a facilitar l ’ accés als compositors contemporanis del nostre país i a les seves obres amb l ’ objectiu d ’ ampliar-ho amb compositors d ’ altres països , entre altres .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
08 / 11 / 2019 19-349 FUNDACIÓ TMB
Fomentar la cultura entre la ciutadania , mitjançant la realització d ’ accions conjuntes de divulgació del patrimoni i les activitats de l ‘ Auditori , així com la dinamització de la xarxa de transports de TMB mitjançant mostres i intervencions
- artístiques de qualitat i la promoció de l ’ ús del transport públic , amb un intercanvi de prestacions publicitàries amb cost final zero .
Des del 28 de setembre de 2019 fins el 31 de desembre de 2020 .
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y Organització conjunta de la celebració a L ’ Auditori de quatre recitals de veu i piano programats pel Centro Nacional de 17.164,72 euros L ' Auditori ; 6.600 euros 04 / 11 / 2019 19-235
Des de la data de signatura fins al 2 d ' abril de 2020 . DE LA MÚSICA i ASSOCIACIÓ FRANZ SCHUBERT Difusión Musical per a la seva temporada 2019-2020 i que tindran lloc a L ’ Auditori .
INAEM i 9.715 euros Associació
Addenda tercera a l ' acord d ' adhesió al programa Apropa Cultura signat en data 21 d ' octubre de 2016 per prorrogar 20 / 09 / 2019 16-CAO-119-4 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Aportació al Consorci de 30.562 euros Des del 21 d ' octubre de 2019 fins al 21 d ' octubre de 2020 . l ' esmentat acord per un anys més .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
Conveni executat i acomplert satisfactòriament Conveni executat i acomplert satisfactòriament
19 / 09 / 2019 19-213 FUNDACIÓN SGAE i MIQUEL OLIU NIETO
Concessió per part de la Fundación SGAE de la quantitat de 6.000 euros a favor del compositor Miquel Oliu Nieto com a guanyador de la convocatòria oberta 2019-2020 d ’ un sistema d ’ incentius a la creació musical : obres simfòniques per
- Fins a la fi de les gestions i obligacions entre les parts encàrrec i , d ’ altra part , la representació pública per part de l ’ Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya de l ’ estrena de l ’ obra simfònica composada pel Sr . Miquel Oliu Nieto en les Temporades 19 / 20 i 20 / 21 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament