Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra febrer 2023 | Page 3

19 / 07 / 2021 21-47
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Aportació del Consorci de 547,68 euros en La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau posa a disposició del Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra l ’ ús concepte d ' IVA meritat per la cessió dels temporal dels Jardins Nord del Recinte Modernista de Sant Pau els dies 8 , 22 i 29 de juliol de 2021 de 20.00 a 22.00
La durada s ' estableix pel temps necessari per portar a terme els Conveni executat i acomplert espais i 549,60 euros més IVA en concepte hores , per tal que el Consorci hi pugui celebrar els Concerts de la Banda Municipal de Música , els quals seran d ’ accés concerts . satisfactòriament de serveis de neteja , seguretat i personal de gratuït . suport .
21 / 06 / 2021 21-16
ASSOCIACIÓ BARCELONA GLOBAL , FUNDACIÓ DEL Donar continuïtat al projecte BARCELONA OBERTURA com una iniciativa dirigida a promoure la rica varietat musical de Aportació de 5.000 euros per part de cada
GRAN TEATRE DEL LICEU i FUNDACIÓ ORFEÓ Barcelona i situar la ciutat al mapa mundial i posicionar-la internacionalment com a ciutat de música clàssica i destí de entitat .
CATALÀ – PALAU DE LA MÚSICA turisme musical .
Prorrogat .
14 / 06 / 2021 21-15 AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Desenvolupament de l ’ espectacle “ CANTÀNIA . VIRTUAL ”, consistent en la formació musical d ’ infants d ’ educació primària en les escoles a través de la preparació de la citada cantata .
- Des del 16 de juny de 2021 fins al 31 de juliol de 2021
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
25 / 05 / 2021 21-34
FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Col · laboració entre la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana , en nom de l ’ Orfeó Català , i L ’ Auditori , en nom de l ’ OBC , per a l ’ intercanvi d ’ actuacions de les respectives formacions artístiques durant els anys 2021 i 2022 .
- Fins a la fi de la darrera de les actuacions .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
17 / 05 / 2021 21-32 ASSOCIACIO WEBDEMUSICA . ORG
Col · laboració de l ’ ASSOCIACIO WEBDEMUSICA . ORG propietària de la revista Sonograma Magazine a fi d ’ obtenir prestacions de publicitat , en concret , la cessió d ’ espais i continguts de difusió en la revista digital Sonograma Magazine
- Des de la seva signatura fins al 31 de juliol de 2022 . per donar difusió a la programació i activitats de L ’ Auditori de la Temporada 21-22 a canvi de la realització d ’ accions promocionals amb el subscriptors i de figurar en els materials de difusió de L ’ Auditori .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
12 / 05 / 2021 21-33 UNIQLO EUROPE LTD SUCURSAL EN ESPAÑA
Aportació per part d ' UNIQLO del vestuari dels artistes del nou espectacle educatiu i familiar ULLS CLUCS que tindrà lloc
el mes de maig 2021 a canvi de la realització d ’ accions promocionals i de figurar en els materials de difusió de L ’ Auditori ,
entre altres contraprestacions .
-
Des de la seva signatura fins al 31 de juliol de 2021 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
02 / 05 / 2021 20-168
29 / 04 / 2021 21-19
TRAMVIA METROPOLITÀ SA I TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS
Promoure per part del TRAM les activitats que des de L ’ Auditori es duguin a terme durant l ’ any 2021 i difondre , per part de L ’ Auditori , la col · laboració del TRAM .
-
1 any des de la data de la seva signatura , sense possibilitat de pròrroga .
Oferiment per part de l ' ICB d ’ espais publicitaris en les comunicacions relacionades amb L ’ Auditori i l ’ OBC o de les seves INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA promocions i activitats , a Betevé , dins dels espais o programes que ambdues parts acordin i , per part de L ’ Auditori , la - Fins al 31 de desembre de 2021 . SPM publicitat de Betevé inserida a les comunicacions de L ’ Auditori i l ’ OBC .
15 / 04 / 2021 21-23 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA SLU
08 / 04 / 2021 20-95 AJUNTAMENT DE BARCELONA
06 / 04 / 2021 21-05
25 / 03 / 2021 20-178
25 / 03 / 2021 21-11
11 / 03 / 2021 17-CAO-57
25 / 02 / 2021 20-123
FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA-COL · LECCIÓ TOMÀS MALLOL RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL SA
FEDERACIÓ CATALANA DE SOCIETATS MUSICALS
FUNDACIÓ PRIVADA DE LA JOVE ORQUESTRA NACIONAL DE CATALUNYA
JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Col · laboració de L ’ Auditori a l ’ activitat publicitària de CCEP Iberia i contribució econòmica de CCEP , com a
Aportació al Consorci de 18.000 euros . Des de la seva signatura fins al 30 de juliol de 2022 . contraprestació , per a la realització de les activitats de L ’ Auditori . Regulació de la integració del Consorci en el sistema de registre de l ’ Ajuntament de Barcelona , que ha de permetre que el Consorci rebi escrits presentats pels ciutadans i ciutadanes en qualsevol registre municipal i que disposi d ’ una - - aplicació de registre d ’ entrada i sortida de documents . Adhesió al programa APROPA CULTURA amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del Museu a persones que pertanyen a col · lectius en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat . Difusió de les activitats de L ’ Auditori i promoció del tren com a mitjà de transport públic i els esdeveniments culturals com a vehicle de cultura , mitjançant la comercialització del programa ocio-cultural .
Aportació al Consorci de 400 euros anuals .
Tres anys , podent-se prorrogar per un període addicional no superior a 4 anys .
- Des de l ' 1 de gener fins al 31 de desembre de 2021 .
Col · laboració entre la Federació Catalana de Societats Musicals i el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra , mitjançant la Banda Municipal de Barcelona , per dur a terme un curs de direcció a L ’ Auditori de Barcelona del 14 al 18 de juny de 2021 i la realització d ’ un concert de cloenda del curs amb l ’ actuació de la BMB el 18 de juny de 2021 . El Consorci - Des de la data de la seva signatura fins al 18 de juny de 2021 . aportarà la Banda Municipal de Barcelona , la Sala 2 Oriol Martorell i l ’ espai 5 i la Federació aportarà els recursos necessaris per a l ’ organització , difusió i realització del curs .
Pròrroga del conveni marc que regula la col · laboració entre la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya i el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra en l ’ organització d ’ activitats d ’ interès mutu relatives als objectius estatutaris - Des del 16 de març de 2021 fins al 15 de març de 2025 d ’ ambdues entitats , formalitzat en data 16 de març de 2017 . Donar continuïtat a l ’ adhesió al programa Apropa Cultura amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural a persones que pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat .
Aportació al Consorci de 1.000 euros anuals Un any des de la data de la seva signatura .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
24 / 02 / 2021 21-09 PROSCENI EL VENDRELL SLM
Adhesió al programa APROPA CULTURA amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural de l ’ Auditori del Tívoli , l ’ Auditori Pau Casals i el Teatre Àngel Guimerà a persones que pertanyen a col · lectius en situació de vulnerabilitat Aportació al Consorci de 400 euros anuals . o amb discapacitat .
Un any des de la data de la seva signatura . Es podrà prorrogar per un període igual a l ’ inicial , per acord exprés de les dues parts , amb un màxim de 3 anys addicionals .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
18 / 02 / 2021 20-172 FUNDACIÓ TMB
Fomentar la cultura entre la ciutadania , mitjançant la realització d ’ accions conjuntes de divulgació del patrimoni i les Aportacio al Consorci de 80.000 euros activitats de L ‘ Auditori , així com la dinamització de la xarxa de transports de TMB mitjançant mostres i intervencions anuals . artístiques de qualitat i la promoció de l ’ ús del transport públic , amb un intercanvi de prestacions publicitàries .
Des de l ' 1 de gener fins al 31 de desembre de 2021 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
08 / 02 / 2021 21-01 FUNDACIÓ CATALANA DE L ’ ESPLAI
Formació pràctica al departament Apropa Cultura de L ’ Auditori d ’ un alumne participant en l ' acció formativa de Formació Professional per a l ' Ocupació .
- De del 8 de febrer de 2021 fins al 19 de març de 2021 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
01 / 01 / 2021 20-169
FUNDACIÓ PRIVADA GLÒRIA SOLER ELÍAS i Adhesió al programa APROPA CULTURA amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la seva programació cultural a persones Aportació al Consorci de 400 euros anuals .
FUNDACIÓ SUÑOL que pertanyen a col · lectius en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat .
Tres anys des de la data de la seva signatura , prorrogant-se de forma expressa per un període addicional no superior a tres anys .
31 / 12 / 2020 17-CAO-195
FUNDACIÓ PER A L ' ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA
Pròrroga del conveni de col · laboració signat en data 20 de juliol de 2018 per establir les àrees de col · laboració i el desplegament d ’ actuacions i projectes d ’ interès comú .
- 4 anys des de l ' 01 / 01 / 2021 .
15 / 12 / 2020 20-110 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Col · laboració amb l ’ Institut de Ciències de l ’ Educació ( ICE ) de la Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB ) en l ’ organització de l ’ activitat “ Els compositors entren a l ’ aula ” per al curs 2020-21 . L ’ ICE de la UAB es compromet a seleccionar els compositors i obres amb criteri didàctic i a formar els mestres que hi participen , entre d ’ altres . L ’ Auditori Aportació del Consorci de 1.000 euros . Des de la data de la seva signatura fins al 31 de juliol de 2021 . es compromet a incloure l ’ activitat en el cicle estable de música contemporània Samplers , a facilitar l ’ accés als compositors contemporanis i a les seves obres , entre altres .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament