2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD - Page 11

38 . Օսմանիզմի դոկտրինան երիտթուրքերի կուսակցական փաստաթղթերում ( 1908 – 1916 թթ .), - Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ եվ ժողովուրդներ , XV , Երեվան , ՀՍՍՀ ԳԱ Արևելագիտության ինստիտուտ , 1989 , էջ 239 - 252 :
39 . Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Թուրքիայի զանգվածային լրատվական միջոցների դիրքի մասին , - Արարատ / Բեյրութ /, 1989 , 23 , 24 հունվարի ; Զարթոնք / Բեյրութ /, 1989 , 20 , 21 հունվարի ; Ասպարեզ / Բոստոն /, 1989 , 28 հունվարի ; Ալիք / Թեհրան /, 1989 , 23 , 24 ապրիլի ( համահեղինակներ ª Լ . Էյրամջյանց , Ա . Կիրակոսյան ):
40 . Հանցագործությունը մոռացված չէ , - Սովետական Ղարաբաղ , 1989 , 24 ապրիլի ( համահեղինակ Ա . Կիրակոսյան ):
41 . Խորհրդային Միությունը եվ Հայկական հարցը ( 1945-1947 թթ .), - Հայաստանի Հանրապետություն , 14 դեկտեմբերի 1990 թ .:
42 . Առաջաբան , – Հայերի ցեղասպանության պատմությունից . Գիտաինֆորմացիոն բյուլետեն . Երևան , ՀԽՍՀ ԳԱ , 1990 , էջ 3-7 : 43 . Հայերը այսօրվա Թուրքիայում , – Հայ աշխարհ , 13 դեկտեմբերի 1990 թ .: 44 . Հայերի ցեղասպանության դատապարտումը թուրք գործիչների կողմից , -
Հայաստանի Հանրապետություն , 18 դեկտեմբերի 1990 թ .: 45 . Քեմալիզմը եվ բոլշեվիզմը 20-30-ական թթ . պատմական զուգահեռների փորձ , -
Անդրադարձ , 20 դեկտեմբերի 1990 թ .:
46 . Միջազգային գիտաժողով նվիրված Հայոց ցեղասպանության 80-ամյակին , - Պատմա-բանասիրական հանդես , 1995 , 2 ( 142 ), էջ 49-56 ( Համահեղինակ` Ռ . Սահակյան ):
47 . Առաջաբան , - 1915 թ . Հայոց ցեղասպանությունը . պատմության ու պատմագրության հարցեր , պատ . խմբագիր Ռուբեն Սաֆրաստյան , Երևան , Հայոց ցեղասպանության 80-րդ տարելիցի նշման Հայաստանի Հանրապետության Ազգային հանձնաժողով , 1995 , էջ 3-6 ( համահեղինակ Ժ . Լիպարիտյան ):
48 . Ինչպես էր նախապատրաստվում ցեղասպանությունը . երիտթուրքերը 1910 թ ., - Իրան-Նամե . Արեվելագիտական հանդես , 1997 , 4-5-7 , էջ 7 :
49 . Սերբական խնդիրը Խորվաթիայում . հակամարտություն և կարգավորում , – Հայք , 1 նոյեմբերի 1997թ .:
50 . Գերմանիայի կուսակցական համակարգի ձեվավորումը , - Հայք , 7 նոյեմբերի
1997 թ .: 51 . Գերմանիայի քաղաքականությունը Կովկասում , – Հայք , 20 նոյեմբերի 1997 թ .: 52 . Քաղաքականություն , բարոյականություն , բանականություն , - Հայք , 6 դեկտեմբերի 1997 թ .: 53 . Պահպանողականություն . նախնական դատողություններ – I , - Հայք , 20 դեկտեմբերի 1997 թ .: 54 . Պահպանողականություն . նախնական դատողություններ – II , - Հայք , 23 դեկտեմբերի 1997 թ .:
11