2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD | Page 10

25 . Համաշխարհային պատմություն . Նորագույն շրջան : Դասագիրք հանրակրթական հիմնական դպրոցի համար : 9-րդ դասարան : Երևան , Զանգակ , 2014 , 176 էջ ( Համահեղինակներ` Ա . Ստեփանյան , Ա . Նազարյան ):
26 . Համաշխարհային պատմություն . Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր ( 10-րդ դասարանի դասագիրք ), Ե ., « Զանգակ » հրատ ., 2017 , 192 էջ ( Համահեղինակներ ՝ Քոսյան Ա ., Գրեկյան Ե .):
27 . Համաշխարհային պատմություն . Հումանիտար հոսք ( 11-րդ դասարանի դասագիրք ), Ե ., « Զանգակ » հրատ ., 2017 , 256 էջ ( Համահեղինակ ՝ Քոսյան Ա .):
28 . Համաշխարհային պատմություն . Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր ( 11-րդ դասարանի դասագիրք ), Ե ., « Զանգակ » հրատ ., 2017 , 160 էջ ( Համահեղինակ ՝ Քոսյան Ա .):
29 . Համաշխարհային պատմություն : 12-րդ դասարան : Հումանիտար հոսքի դասագիրք : Երևան , « Զանգակ » հրատ ., 2018 , 256 էջ ( Համահեղինակներ ՝ Պետրոսյան Վ ., Նազարյան Ա .):
30 . Համաշխարհային պատմություն : 12-րդ դաս .: Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի դասագիրք : Երևան , « Զանգակ » հրատ ., 2018 , 128 էջ ( Համահեղինակներ ՝ Նազարյան Ա ., Պետրոսյան Վ .):
31 . Համաշխարհային պատմություն : Նոր դարեր : Դասագիրք հանրակրթական հիմնական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար : Երևան , « Զանգակ » հրատ ., 2018 , 176 էջ ( Համահեղինակներ ՝ Ստեփանյան Ա ., Նազարյան Ա .):
32 . Համաշխարհային պատմություն 9 : Նորագույն շրջան : Մաս 1 : Երևան , « Զանգակ » հրատ ., 2019 , 88 էջ ( Համահեղինակներ ՝ Ստեփանյան Ա ., Նազարյան Ա .):
33 . Համաշխարհային պատմություն 9 : Նորագույն շրջան : Մաս 2 : Երևան , « Զանգակ » հրատ ., 2019 , 96 էջ ( Համահեղինակներ ՝ Ստեփանյան Ա ., Նազարյան Ա .):
PAPERS IN ARMENIAN 34 . Օսմանիզմի դոկտրինան Նամըք Քեմալի գաղափարախոսության մեջ , -
Երիտասարդ գիտաշխատող , ԵՊՀ , 1981 , 1 , էջ 42-46 : 35 . Օսմանացման քաղաքականության պատմությունից , - Արևելագիտության հարցեր , 1983 , 1-2 , Երևան , ԵՊՀ , էջ . 193-202 : 36 . Թուրքագիտական գիտական կոնֆերանս Երևանում . - Պատմաբանասիրական հանդես , 1986 , 3 , էջ 239-241 :
37 . Հայկական ցեղասպանության հարցը “ թուրքական ուղերձի կեղծ հայելու մեջ ”, - Հայրենիքի ձայն , 1987 , 7 հոկտեմբերի ; Ազգային մշակույթ / Բեյրութ /, 1987 , 25 հոկտեմբերի , 1 նոյեմբերի ; Արարատ / Բեյրութ /, 1987 , 25-27 հոկտեմբերի ; Երևան / Սոֆիա /, 1987 , 16 , 17 հոկտեմբերի ; Հրայրք / Վիեննա /, 1987 , Հ . 5-8 , սեպտեմբերդեկտեմբեր , էջ 17-20 , 24 ( համահեղինակ ª Ա . Կիրակոսյան ):
10