2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD | Page 9

14 . Экзамен на зрелость : фактор геноцида во внешней политике Армении . - In Depth Analysis , Policy Papers of Center for Strategic Analysis Spectrum , Выпуск № 2 , Ереван , 2005 , 10 c .
BROCHURE IN SPANISH 15 . El plan estatal del genocidio de los armenios , Ereván , Gitutyun , 2018 , 48 p .
UNIVERSITY COURSE BOOKS IN ARMENIAN 16 . Օսմանյան կայսրություն . ցեղասպանության երկու ծրագիր ( 1876 և 1915 թթ .):
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ : Երևան : Լուսակն , 2007 , 46 էջ : 17 . Ծրագիր “ Թուրքիայի պատմություն ” դասընթացի : Երևան , Լուսակն , 2007 , 32 էջ
( համահեղինակ` Հ Կորխմազյան ):
18 . Թուրքիայի հանրապետության պատմություն . Բուհական դասագիրք , պատասխանատու խմբագիր Ռուբեն Սաֆրաստյան , ԵՊՀ - ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ , Երևան , ԵՊՀ հրատարակչություն , 2014 , 396 էջ ( Համահեղինակներ ՝ Ռ . Մելքոնյան , Ա . Դումանյան , Վ . Տեր-Մաթևոսյան , Հ . Չաքրյան , Ա . Հովհաննիսյան ):
19 . Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն : Բուհական դասագիրք ( երկրորդ լրամշակված հրատարակություն ): ԵՊՀ - ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ , Երևան , ՎՄՎ-Փրինթ , 2018 , 364 էջ ( Համահեղինակներ ՝ Մելքոնյան Ռ ., Դումանյան Ա ., Տեր-Մաթևոսյան Վ ., Չաքրյան Հ ., Գեղամյան Վ .):
SCHOOL BOOKS IN ARMENIAN
20 . Համաշխարհային պատմություն . Նորագույն շրջան : Դասագիրք տասներկուամյա հանրակրթական դպրոցի համար : IX դասարան : Երևան , ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն , Զանգակ – 97 , 2008 , 192 էջ ( Համահեղինակներ` Ա . Ստեփանյան , Ա . Նազարյան ):
21 . Համաշխարհային պատմություն . 10 ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր , Երևան , Զանգակ – 97 , 2009 , 176 էջ ( Համահեղինակներ` Ա . Քոսյան , Ե . Գրեկյան , Գ . Հարությունյան , Վ . Ղլեչյան ):
22 . Համաշխարհային պատմություն 11 ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր , Երևան , Զանգակ – 97 , 2010 , 160 էջ ( Համահեղինակներ` Վ . Ղլեչյան , Վ . Պետրոսյան , Ա . Նազարյան ):
23 . Համաշխարհային պատմություն 11 հումանիտար հոսք , Երևան , Զանգակ – 97 , 2010 , 256 էջ ( Համահեղինակներ` Գ . Հարությունյան , Վ . Ղլեչյան ):
24 . Համաշխարհային պատմություն . Նոր դարեր . Դասագիրք հանրակրթական հիմնական դպրոցի համար . 8-րդ դասարան , Երևան , Զանգակ , 2013 , 176 էջ ( Համահեղինակներ` Ա . Ստեփանյան , Ա . Նազարյան ):
9