The CCV Times 2012

Noviny pro pfiíznivce softwarov˘ch fie‰ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 1/2012 | roãník 4 MALOOBCHODNÍ SÍË TEMPO ZRYCHLUJE LOGISTIKU (str. 4) STÁHNùTE SI NOVOU APLIKACI KAPESNÍHO âEKÁ NÁS REVOLUâNÍ ROK VE V¯MùNù SOMMELIÉRA PRO IPHONE (str. 8) KMENOV¯CH DAT (str. 11) VEDETE ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY? ARCHIVUJETE JE DÒVùRYHODNù? (str. 12) Systémovou modernizací skladov˘ch procesÛ TEMPO u‰etfiilo miliony a v˘raznû zkrátilo prÛmûrnou dobu expedice jedné dodávky. Dodateãnou etapou byl rozvoj datového skladu pro poÏadavky retailové firmy na Business Intelligence (BI) a pfiehled nad prodejnami. U pfiíleÏitosti Dne vinafiÛ a Svatomartinsk˘ch vín byla poskytnuta ke staÏení v‰em milovníkÛm vín nová aplikace Sommelier pro chytré telefony iPhone. Jde o vÛbec první aplikaci tohoto druhu v ãe‰tinû, která je praktick˘m rádcem pro v˘bûr a snoubení moravsk˘ch a ãesk˘ch vín. ¤e‰ení ORION DÛvûryhodn˘ archiv dostává ocenûním v soutûÏi IT produkt roku podporu pro svou nepfie hlédnutelnou úlohu. Jedná se o jedno z prvních fie‰ení pro dÛvûryhodnou archivaci elektronick˘ch dokumentÛ s referencemi v komerãním sektoru. NENECHÁME VÁS VE ·TYCHU ORIONu je deset let. Deset let mal˘ch krokÛ vpfied. Díky nim ale dnes bûÏnû zpracováváme dva milióny zpráv mûsíãnû. Pohání nás touha slouÏit a vyhovût, zachováváme lidsk˘ pfiístup, jsme spolehliví. Jak˘ máme dÛkaz? 97 % zákazníkÛ by na‰e fie‰ení ORION doporuãilo dál. V lidské rovinû jsme vytvofiili tisícovky vztahÛ postaven˘ch na dÛvûfie. Uvûdomujeme si, Ïe to znamená velk˘ kus odpovûdnosti. A rádi jsme ji pfiijali. Co za tím stojí? Prvním pilífiem na‰eho fie‰ení jste vy, nároãní klienti, ktefií máte svÛj byznys a nepotfiebujete Ïádné dal‰í problémy. Nepotfiebujete ani rozumût sloÏitosti IT svûta. Va‰e zboÏí musí b˘t vãas tam, kde si jej nûkdo koupí. Na‰e sluÏba vám dává rychlost, spolehlivost a sniÏuje va‰e náklady. Chápeme va‰e potfieby, vycházíme jim vstfiíc, a proto jsme jiÏ od zaãátku tvofiili celé fie‰ení jako sluÏbu. Nechceme vás, klienta, zatûÏovat nûjak˘m hardwarem a nûjak˘m instalovan˘m softwarem. Nemusíte to "IT harampádí" vlastnit a tím pádem ani mít starosti vlastníka. MÛÏu vám fiíct, Ïe prosadit na‰i filozofii nebylo zpoãátku nic jednoduchého. V té dobû trh na nûco podobného vÛbec nebyl pfiipraven, dodavatelé nedokázali reagovat na na‰e poÏadavky. Museli jsme vytvofiit na‰e vlastní fie‰ení. Pfied deseti lety jsme zvolili architekturu, o které se mluví naplno aÏ dnes. JiÏ tehdy jsme postavili celé fie‰ení jako cloud, schovali jsme ho do oblak internetu, a tam je v plném bezpeãí dodnes. Neb˘t druhého pilífie, nepovedlo by se to. Tím pilífiem je t˘m lidí, kter˘ za fie‰ením stojí a má odvahu pfiijímat nekompromisní rozhodnutí. ORION je pro nበt˘m radost. Vytvofiili jsme nov˘ smûr EDI komunikace, tzv. EDI 2.0, na‰e pojetí totiÏ umoÏnilo podstatnû rychleji a levnûji pfiená‰et milióny zpráv na tisíce protistran. S narÛstajícími moÏnostmi fie‰ení roste i rozsah na‰í sluÏby. Vznikají tak nové, fiádovû vy‰‰í nároky na vlastní v˘kon ORIONu. ProtoÏe to myslíme váÏnû, provedli jsme letos v˘znamnou investici do infrastruktury na‰eho fie‰ení. Na‰e "IT harampádí" dnes tvofií nejv˘konnûj‰í technologie firem ORACLE a IBM. Rád se s vámi podûlím o dobrou zprávu - pfiiblíÏili jsme se ideálu, propojujeme va‰e informaãní systémy na úrovni obchodních zpráv prakticky v reálném ãase. Podporujeme vበobchod a nezdrÏujeme vás. Nepolevujeme, slouÏíme a myslíme to váÏnû. Dalibor Damborsk˘ Dokonale zvládnutá EDI komunikace nikdy nebude stoprocentní bez kvalitní správy dat, proto pfiichází datová synchronizace. Do projektÛ fie‰ení kmenov˘ch dat zapojují první retailefii a dodavatelé. Na fiadu pfiichází také zpráva PRICAT. Co to znamená pro dodavatelsk˘ fietûzec? PRÒZKUM POTVRDIL SPÍCÍ POTENCIÁL IT V LOGISTICE Jak se Ïije logistikÛm pÛsobícím ve firmách oboru rychloobrátkového zboÏí, zji‰Èoval velmi rozsáhl˘ prÛzkum spoleãnosti CCV Informaãní systémy ve spolupráci s odborn˘mi magazíny Systémy Logistiky a ZboÏí a prodej. Pro pfiípravu tohoto shrnutí byly pouÏity v˘sledky dotazování na vzorku 299 respondentÛ s rozhodovacím vlivem na logistiku ve firmû. Pfii jeho anal˘ze se zamûfime na zmapování problémÛ a hledání technologické pfiipravenosti oboru rychloobrátkového zboÏí (FMCG) pro zv˘‰ení efektivity skladové logistiky. Projekt v˘zkumu trhu vznikl spoleãn˘m zadáním nûkolika partnerÛ – realizátora prÛzkumu, CCV Informaãní systémy, spoleãností Microsoft âeská republika, Microsoft Slovensko a ãasopisÛ Systémy Logistiky a ZboÏí a prodej publikovan˘ch skupinami ATOZ Logistics a ATOZ Retail. Sbûr dat byl realizován v âeské republice a na Slovensku v prÛbûhu záfií a fiíjna 2011. Dotazník, kter˘ byl pfiipraven zúãastnûn˘mi partnery, obsahoval fiadu otázek zamûfien˘ch na zji‰tûní relevantních informací nezbytn˘ch k naplnûní cílÛ tohoto v˘zkumu. Pro získání pfiedstavy o skladov˘ch potfiebách a logistick˘ch procesech byla jedním ze zkouman˘ch parametrÛ v˘zkumu otázka urãující rozsah skladovaného zboÏí. Ukázalo se, Ïe 60 % firem skladuje více neÏ 1000 skladov˘ch poloÏek a více neÏ 500 poloÏek skladuje 78 % firem. Logicky bychom u tûchto firem pfiedpokládali vybavenost pokroãil˘mi systémy pro fiízení skladÛ ãi vyuÏití E H