Taules Retributives - Page 3

ALTRES CONCEPTES
Denominació concepte
Import
Denominació concepte
Import
Disponibilitat horària - personal DTE
3.097,20
€/ any
Carrera Horitz . / Experiència Profess .
Menyscapte Diners
23,44
€/ mes
Grup A1
126,35
€/ m
Complement Horari - Resp . Tècnics DTE
151,50
€/ mes
Grup A2
107,57
€/ m
Hores Nocturnes - Regidor / a
6,20
€/ hora
Grup C1
97,97
€/ m
Hores Nocturnes - Oficial 1er escena
5,41
€/ hora
Grup C2
97,97
€/ m
Hores Nocturnes - Oficial 2on escena
4,65
€/ hora
Hores Nocturnes - Responsables de Sala
5,57
€/ hora
Denominació concepte
Import
Paga de Enregistrament - músics OBC
2.708,09
€/ any
Paga de Enregistrament - personal escena OBC
1.354,05
€/ any
Paga de Enregistrament - personal oficines OBC
677,02
€/ any