SZIGma 2018. november | Page 11

a SZIG... tegnap 11 2018. november TUDTAD-E A SZÉCHENYIRŐL, HOGY… I. Ferenc József , oszt- rák császár, magyar király, 1884. március 31-én háromnegyed 11-kor érkezett isko- lánkba. Az uralkodó az összes gyűjteményt megtekintette és a látottak után a következő szavakat mondta: „mindennel, amit ez isko- lában láttam, nagyon meg vagyok elégedve”. 1912-ben minden tanuló 20 korona felvételi vizsgadíjat, és évi 48 korona tandíjat fizetett, bár ez utóbbi alól lehetett mentességet kérni a tanulók 20%-áig. Ezenkívül: „Min- den tanuló, kivétel nélkül tartozik beíratáskor 10 korona felvételi dí- jat, 2 koronát könyvtárra, 1, 40 koronát Értesítőre, 40 fillért tintára és 1, 60 koronát énektanításért fizetni. Ezen díjak alól fölmentésnek nincs helye.” Nemcsak az énektanításért kellett fizetni, hanem egyéb tantárgyak tanulásáért is: pl. izraelita hitoktatásért 6 koronát, vegyta- ni gyakorlatokért 21,60 koronát (a szereket betudva), gyorsírásért 10 koronát, műírásért 4 koronát. (1 korona kb. 1 542 Ft, forrás: https:// artortenet.hu/index.php/item/191-penzertek-index-1754-ig) o. tanulói a többi osztály tanulóinak sorfala közt elha- ladva, először megkoszorúzták az intézet hősi emlék- tábláját. Utána ugyancsak a tanulóifjúság sorfala közt haladva a ‚Ballag már a vén diák’ dallama mellett a tornaterembe vonultak. Itt Horváth Gyula maturandus először az intézet igazgatójának és a tanári testületnek mondott köszönetet a tanulók iránt 8 éven át tanúsított fáradozásért és jóindulatért. Az igazgató válasza után az ifjúság szónoka átadta a nemzeti színű zászlót a VII. osz- tálynak, kérve annak tanulóit, hogy ezt a zászlót, mint az intézet jelképét őrizzék meg mocsoktalanul az utódok számára. A VII. osztály nevében Nagy András vette át a zászlót. Megígérte a maga és tár- sai nevében, hogy azt hűséggel és becsülettel fogja megőrizni. A jól rendezett házi ünnepély, amelyen a ‚valetáns’ tanulók szülei is részt vettek, mély hatást gyakorolt a jelenvoltakra.” Még több érdekességért olvasgasd Te is iskolánk értesítőit és év- könyveit, amelyeket megtalálsz a SZIG honlapjának Múzeum rova- tában. Csekő András, Pirger Tamás (9.B) Köszönjük Greksza Tünde tanárnő és Dr. Németh Ildikó múzeumpedagógus segítségét. Az 1925-1926-os fegyelmi szabá- lyok, vagyis az akkori házirend 11. pontja előírta, hogy a tanulók nem léphetnek engedély nélkül idegen osztály termébe. Csak osztályfőnök engedélyével mehetnek este moziba, színházba és hangversenyre (17. pont). A 20. pont szerint tilos volt többek között botok és sétapálcák hordása, a rakétázás és a madárfészkek pusztítása. Az 1931-32-es tanévben készült iskolánk első olyan tablója amely megmaradt, és ma is ki van állítva. Ma az első emeleten a mosdó és a tanári között a bal oldalon található A végzős tanulók az 1938-1939- es tanév végén ballagtak először. A második ballagás 1940. május 6-án már hasonlított a maira: „(...) az utolsó tanítási óra után a VIII. Egy széchenyis osztály az 1935-36-os tanévből (forrás: sopronanno.hu)