SYHealth HIPAA Notice of Privacy Practices VIET June 2020 - Vietnamese

ĐẠO LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 1996 (HIPAA) Thông báo về Chính sách Quyền Riêng tư (NPP) THÔNG BÁO NÀY CHO BIẾT THÔNG TIN Y TẾ CỦA QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾT LỘ VÀ SỬ DỤNG THẾ NÀO, VÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ TIẾP CẬN CÁC THÔNG TIN ẤY RA SAO. XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ. Có hiệu lực từ ngày: 1 tháng 7 năm 2017 San Ysidro Health là thành viên của Mạng lưới Trao đổi Thông tin Sức khoẻ (HIE) của San Diego Health Connect, cùng với các tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ y tế khác. Trừ khi quý vị Rút tên, các thông tin y tế được bảo vệ của quý vị (PHI) sẽ được chia sẻ với mạng lưới HIE trong vùng, và được chia sẻ với các tổ chức khác như các phòng ban y tế cộng đồng, các chương trình y tế, và các nhà cung cấp dịch vụ y tế thuộc cùng mạng lưới. Để hiểu thêm về việc Đăng ký/Rút tên, xin liên hệ Medical Records Department (Ban Lưu trữ Hồ Y tế) của SYHealth.