SAKU ry | Hyvinvoinnin väylät SAKU_Hyvinvoinnin-vaylat | Page 7

yhteistyö ratkaisee kaiken. Opiskelijoiden hyvinvoin- nin tärkeimmät henkilöt ovat päivittäin opiskelijan kanssa työskentelevät opettajat ja ohjaajat. He eivät kuitenkaan saa olla vastuussaan yksin. Heidät tulee kouluttaa, heitä tulee tukea, sparrata ja johtaa oman työn kokonaisuuden onnistumiseksi 3) Hyvinvoinnin kohderyhmä on koko yhteisö: henkilöstö ja opiskelijat Hyvinvointityö ei ole oirehtivien ihmisten ”korjaa- mista” tai kriisiorganisaatioiden kuntoon laittamista. Hyvinvointityön tulee kohdistua koko yhteisöön. Siten tuemme parhaiten myös ongelmaisia yksilöitä. Jokaisella yhteisön jäsenellä on velvollisuus huolehtia omasta työ-, opiskelu- ja toimintakyvystään sekä vai- kuttaa vertaistoiminnalla oman yhteisön hyvinvointiin. 4.2 Asiakaspalaute ja vaikuttavuus johtamisen arjessa Koulutuksen järjestäjien asiakkaita ovat opiskelijat ja työpaikat. Asiakkaiden odotusten ja tarpeiden moni- muotoisuudesta, koulutusprosessien ajallisista eroista ja yhteiskuntavastuusta johtuen vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa ja aikaa vievää. Seuranta ja analysointi edel- lyttävät erilaisten mittareiden vertailua useiden vuosien aikajänteellä. Tämän vuoksi välitöntä asiakaspalautetta ja asiakkaan kokemaa hyötyä kannattaa korostaa koulutuk- sen johtamisen välineinä. Asiakaspalaute tukee opetus- ja ohjaushenkilöstön mo- tivaatiota ja sparraa heidän osaamistaan. Asiakaspalaute kehittää myös työn organisointia ja johtajuutta. Asiakaspa- lautetta tulee kerätä päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja toimintaan liittyvien jaksojen aikajanoilla. Palautteen tulee kytkeytyä koulutuksen järjestäjän omiin henkilös- tö-, opiskelija- ja tilahallintajärjestelmiin, joita käytetään tiedolla johtamiseen. Asiakashyöty on välitöntä asiakaspalautetta laajempi kokonaisuus, jota voidaan tarkastella tulosmittareiden kautta. Asiakashyödyn merkitys on suuri, kun kehitetään henkilöstötuottavuuden johtamista, eli sitä, missä asioissa henkilöstön ja organisaation tulee olla erinomainen. Asiakashyödyn mittareita seurataan kuukausi-, jakso- ja vuositasoilla. Lähde: ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuuden-johtaminen-kunnissa