SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 31

Uudistumiskykyä erikoistumisella ja verkostoilla Ammatillisen koulutuksen tehtävä tulevaisuuden ammat- tilaisten kouluttajana onnistuu vain hyvällä yhteistyöllä yritysten kanssa. Työelämän muutoksen nopeus vaatii yhteistyön merkittävää tiivistämistä nykyisestä. Yritysten toimintaympäristö muuttuu, ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ennakoinnin tulee olla kiinteä osa päivittäis- tä ammatillisen koulutuksen arkea. Elinkeino- elämän ja koulutuksen tärkeänä, yhteisenä tehtävä on positiivisen rakennemuu- toksen ja uusien osaamistarpeiden tunnistaminen. Ammatillisen koulutuksen tulevai- suus on erikoistumista ja työnjakoa sekä yhä tiiviimpää verkostoyhteis- työtä. Uudenlaiset kumppanuus- ja koulutusmallit vastaavat erilaisiin asiakastarpeisiin. On erittäin tärkeää, että koulutuksen järjestäjien kesken sovi- taan valtakunnallisesti työnjaosta. Näin erilaisiin erikoistuviin osaamistarpeisiin pystytään parhaiten vastaa- maan ja koulutuksen järjestäjien henkilöstöllä on oikean- laista osaamista yritysten kasvun ja tulevaisuuden osaajien tukena. Uudistuvan opettajuuden osaamisvaatimuksia ovat hyvät toimiala- ja yritysverkostot sekä kyky tunnistaa nousevia osaamistarpeita yritysnäkökulmasta ja tuottaa ratkaisuja uudenlaisia osaamisyhdistelmiä rakentamalla. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen on haaste, johon vastaamiseksi tarvitaan uutta ajattelua sekä yhteis- työtä koulutuksen ja elinkeinoelämän eri toimialajärjestöjen kesken. Tulevaisuutta ovat joustavat koulutusmallit, jossa nuoret pääsevät yhä aikaisemmassa vaiheessa tutustu- maan ammattiopintoihin ja työelämään. Ammattiopintoja voisi sisältyä jo perusopetuksen valinnaisiin opintoihin. Opiskelijalähtöisiä koulutuspol- kuja tarvitaan yhtä lailla yhteistyössä ammattikorkeakoulutuksen kanssa. Elämä on elinikäistä oppimista ja oppiminen tapahtuu yhä useammin muualla kuin koulun seinien sisäpuo- lella. Työssä tapahtuva oppiminen on tärkeä osa ammatillista kehittymistä. Myös koulutuksen ja työn vuorottelu on osalle arkipäivää. On aika ajatella uusiksi myös, millaisia rooleja ja ammatti- laisia elinikäisen oppimisen tukena tarvitaan. Tulevaisuus on yrittäjyys- ja uracoachien, työnhaku- valmentajien ja ammatillisen kasvun mentoreiden, unoh- tamatta digitutoreita, some-ohjaajia ja keinoälyoppimisen edelläkävijöitä. Parhaimmat onnittelut juhlivalle SAJO ry:lle. Oppilaitosjoh- don tärkeänä tehtävänä on näyttää suuntaa tulevaisuuden ammattiosaamisen rakentamiseen yhteistyöverkostoissa. Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava asiantuntija, Osaaminen ja kasvu AMMATILLINEN KOULUTUS HUOMENNA 31