SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 29

Verkoston osaaminen on kaikkien osaamista Laajat yhteistyöverkostot ovat ammatillisen koulutuksen vahvuus. Koulutuksen järjestäjät ja työelämä muodostavat alueellisia verkostoja. Koulutuksen järjestäjät tekevät tois- tensa kanssa tiivistä benchmarking-toimintaa ja toteuttavat useamman koulutuksen järjestäjän laajoja kehittämishank- keita. Myös järjestöt tarjoavat koulutuksen järjestäjille tuek- si omat verkostonsa. onnistumisia ei pidetä vakan alla, vaan hyvät käytännöt halutaan levittää koko kentän avuksi. Ammatillisen koulu- tuksen kehittäminen on työtä, jota eri organisaatiot tekevät sekä yksin että yhdessä. On helppo ennustaa, että tulevina vuosina yhdessä tekemisen merkitys tulee entisestään kasvamaan. Siihen ammatillisessa koulutuksessa on sekä osaamista että halua – ja tarvittavia verkostoja. Esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointia edistävän työn tukena toimii Ammatilli- sen koulutuksen hyvinvointiverkosto. SAKU ry:n koordinoiman verkoston tavoitteena on koota yhteen opiskeli- joiden hyvinvointia edistäviä ihmisiä, organisaatioita ja osaamista sekä levittää hyviä malleja ja materiaaleja koko verkoston käyttöön. Yhden ver- koston jäsenen osaamisesta tulee kaik- kien osaamista. Verkostossa on mukana koulutuksen järjestäjien lisäksi laajasti järjestöjä ja muita asiantuntijaorganisaatioita, jotka saavat verkoston kautta helpommin ja kattavammin kontaktin ammatilliseen koulutukseen kuin yksin toimimalla. SAJO ry tarjoaa ammatillisen koulutuksen johtajille yhden tärkeän verkoston. SAJO ry tukee jäsenistönsä työssä jaksamista ja osaamisen kehittymistä sekä luo omalta osaltaan edellytyksiä ammatillisen koulutuksen menesty- miselle. SAKU ry:llä on ollut ilo toimia yhtenä SAJO ry:n verkostokumppani- na ja tarjota sajolaisille muun muassa yhdistystoiminnan tukipalveluita. Yhteis- työn kautta meidän osaamisemme on siis myös SAJO ry:n osaamista. Verkoston toiminta perustuu aina luottamukseen, vapaaeh- toisuuteen ja molemminpuolisena koettuun hyötyyn. Kun jakaa osaamistaan toisille, saa jotain myös takaisin. Verkos- to toimii niin kauan kuin tämä perussääntö toteutuu. On ollut ilo huomata, että ammatillisen koulutuksen verkostot elävät ja kehittyvät tämän perussäännön mukaisesti. Omia Organisaatiot kehittävät ammatillista koulutusta sekä yksin että yhdessä. Yhdessä tekemisen merkitys tulee jatkossa entisestään kasvamaan. Saija Sippola SAKU ry:n toiminnanjohtaja AMMATILLINEN KOULUTUS HUOMENNA 29