Publicacions MEG El Correu núm. 101 - Page 8

proper a l’agrupament o passant els primers campaments fora de casa al mig de la muntanya. En aquestes edats s’acostuma a treballar a través d’una educa- ció vivencial, mitjançant jocs, tallers o eixos d’animació, que permeten als infants establir un vincle amb l’entorn. També se sumen a projectes més grans com per exemple les jornades de neteja de l’entorn Let’s Clean Up Europe, celebrades anualment a tot Europa per promoure ac- cions de sensibilització a través de la recollida de residus abo- cats il·legalment als boscos, a les platges, als marges de rius, etc. De l’altra, amb les unitats més grans, com Pioners i Caravel·les o Truc, aquest vincle ja s’ha con- solidat al llarg dels anys i, per tant, en molts casos és quan es decideix passar a l’acció ja sigui a través de projectes que tenen com a principal objectiu el res- pecte cap al planeta i la cons- cienciació de la societat, ja sigui mitjançant serveis que perme- tin una millora de l’entorn. En l’àmbit dels agrupaments, des dels darrers anys s’han creat nombrosos projectes relacionats amb la cura del medi ambient i la millora de l’entorn natural. Al- guns exemples en podrien ser la creació del càrrec o de la comis- sió de sostenibilitat dins d’un agrupament, que s’encarrega de vetllar perquè les activitats rea- litzades tinguin el menor impac- te possible, per a un correcte re- ciclatge al local de l’agrupament o per a la reutilització de certs materials. Des de diferents agru- paments ja s’han iniciat petites accions com reduir l´ús del plàs- tic en les compres realitzades o evitar el paper d’alumini per part de les famílies i infants amb la creació portaentrepans o porta- aliments propis. 8 | El Correu · Estiu 2019 Minyons Escoltes i Guies dona a conèixer diferents projectes als quals es poden sumar els agru- paments que ofereixen altres entitats o bé en realitza de pro- pis, al mateix temps que com- memora dies internacionals com el Dia Mundial de la Natura o el Dia de l’Aigua, amb la volun- tat d’animar els agrupaments a sumar-s’hi a través de diferents accions i publicacions. Un dels darrers projectes més grans rea- litzats des de MEG va ser la con- fecció de les boles Nendo Dan- go per a la Jamborinada, que tenien com a objectiu ajudar a la reforestació de tres tipus d’herbàcies per tal d’evitar l’ero- sió del terreny afectat a l’incen- di d’Òdena de l’estiu del 2015. Després de ser recollides a l’acte central de la Jamborinada, les boles van ser plantades per uns quants agrupaments en la zona afectada. Des de Campaments i Més també s’ofereixen serveis als agrupaments que facin ús dels terrenys com ara serveis al medi natural, serveis de recupe- ració i manteniment de camins així com serveis de manteni- ment i millora de les instal·la- cions dels terrenys d’acampada. “Els grans aprenentatges que s’enduen infants i joves de l’escoltisme sovint els adquireixen insconscientment a través de l’exemple, de manera de ser i fer escolta.” Pel que fa al consum des del món de l’escoltisme també s’han volgut dur a terme dife- rents accions com la conscien- ciació dels infants i joves i, en la mesura de les possibilitats, posar-les en pràctica. Al llarg dels darrers anys, molts agru- paments han optat per fer les seves compres en comerços de proximitat o en mercats locals, per intentar evitar les grans superfícies. Això, malgrat que comporti un increment del preu final o més dificultat d’accés a la compra, garanteix un producte de millor qualitat i sense tants intermediaris. Igualment, com- prar en comerços de proximitat Pau Farell