Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 22

DEBATT Prosjektledelse – hva er det? AV TORE HØIE, FRINGILLA I Ingeniøren 21. februar 2018, kan vi lese: Prosjektledelse var et glansnummer i mine første år i jobb, til sammen 5 vellykkede prosjekter hvis Projektarbejde hjælper jeg regner med Optima. ‘Evnen til at arbejde i teams’ vurderes som den Langt senere ble prosjektledelse en egen profe- næstvigtigste kompetence blandt de nyuddan- sjon med sertifiseringer og mange bøker. Men ble nede. Det lærer de unge allerede i studietiden, og prosjektledelsen egentlig bedre? derfor skal de skræve over en betydeligt smallere kløft end nyuddannede i mange andre lande. En kommentar til status for dagens prosjektle- »Vi er lidt specielle, fordi der er meget projektar- delse innen IKT, begrenset til offentlige prosjek- bejde på danske ingeniørstudier, og det klæder ter, kommer fra professor ved det danske IT-uni- vores ingeniør¬studerende bedre på end f.eks. versitetet Søren Lauesen: britiske og amerikanske studerende,« siger hun (Anette Kolmos, Aalborg Universitet). Jeg har sammen med Rigsrevisionen og forskel- lige kolleger haft lejlighed til at finde årsagerne i Den projektorienterede undervisning ruster de flere store offentlige IT-projekter som "gik galt" på unge langt bedre til den virkelighed, de møder. De en eller anden måde, bl.a. Elektronisk Tinglysning lærer at igangsætte en proces og føre den til ende. (eTL), Rejsekortet (RK), Poliets sagsbehandlings- De forstår, at der skal andre fagligheder ind over, system (PolSag), Skats gældsinddrivelse (EFI) og hvis man skal have succes med et produkt, og de Sundhedsplatformen (EPIC). kan se nødvendigheden af arbejdsdeling. Hvad vil det sige at et projekt går galt? Blandt de »I den forstand er de meget mere parate til at gå 5 er det kun PolSag som aldrig blev taget i brug. ind i en virksomhed. Teamwork giver dem en for- I luftfarten definerer man en katastrofe som en ståelse for, hvordan man arbejder i den virkelige situation hvor der skete væsentlig skade på per- verden,« fastslår Anette Kolmos. soner og/eller materiel. 22 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020