Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 18

TEMAMØTE Han startet sitt innlegg med: Bankene, som Avslutningsvis kom følgende referanse om mange andre organisasjoner, er gått lei av IT-fias- kvantifiserings-visdom: koer, og av smidig fokus på «IT leveranser» (ikke bank resultater). Flere internasjonale banker har nå bestemt seg for å bli kvitt den «teknologiske» tankegang. I stedet skal fokus være på smidig forbedring av kompetanse. Hans definisjon av Smidig er: «Alle tiltak som muliggjør høyt prio- riterte resultater til tross for stadige endringer». Smidige metoder er med andre ord et middel, blant mange, for å levere prosjekt-resultater og skal bare brukes når de gir «nytteverdi», og ikke brukes «alltid» i alle prosjekter. Helt essensielt Jeg har ofte sagt at når du klarer å måle det du snakker om, og uttrykke det med tall, så vet du noe om emnet; … LORD KELVIN, 1893 er etter hans mening å etablere konkrete mål han kaller «Management Bullshit» med svada Fra corporate mindset til start up mentalitet #NordeaAgile som egentlig ikke betyr noe som helst. Han har Siste innlegg var ved Marte Kopperstad, Head redefinert det Agile manifest der han konkreti- of Products and Business Development i Nordea. serer elementene slik at de må defineres med Hun snakket om: «Fra corporate mindset til start tall (ikke nødvendigvis penger) og at leveranser up mentalitet #NordeaAgile». Å skape fremtidens skal være målbare slik at man entydig kan angi bank krever at man må finne nye måter å raskt om en leveranse er oppnådd eller ikke. Smidig- respondere på kundenes behov og forventnin- het benyttes som verktøy for å reagere og endre ger, lytte til tilbakemeldinger samt lære og jus- kurs dersom «målte leverte verdier» avviker fra tere løpende. Derfor fokuserer Nordea på å inn- «forventede verdier» ifølge Gilb. føre agilt arbeidssett i hele Nordea. Perspektivet som kan tallfestes for å komme vekk fra det på innlegget var hvordan innføre agil utvikling Som et eksempel viste han til et bankprosjekt i i større skala, på tvers av flere land og for- London som han oppsummerte slik: retningsområder. Nordea har tatt det Agile Manifestet og utviklet det videre til egne 1.  Fokuser på å levere bankverdier (som er kvantifisert) 2.  Planlegg ukentlig, og start så strømmen av verdileveranser 3. R  essursene er avgitt for å oppnå kvantifiserte bankforbedringer 4. Tildelte ressurser er avhengig av faktiske mål- bare leveranser 5. Skift fra IT fokus til banksystem fokus (IT er et drivere. De satser på samlokalisering i pro- sjekter, og de anvender 100% deltagelse i et prosjekt og ikke personer fordelt over flere parallelle prosjekt. De etablerer tverrfaglige team der en Scrum-master er viktig for driften av teamet. Det opereres med 12 ukers front der en ser både bakover på hva som er levert og hvordan dette forløp, i tillegg til hva som skal leveres i den kommende perioden. verktøy, Agile er et verktøy) 6. Gjør dette på alle ledelsesnivå, og start med dette endringsprosjektet 18 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019 Dersom det viser seg å være nødvendig med mere arbeid og trykk på en annen HUB så flyttes et helt